• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  4,602 4,606
  4.99
  21,133,514
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  10,530 10,563
  5
  1,518,554
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  13,753 13,806
  5
  6,627,925
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  4,147 4,169
  4.99
  9,048,524
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  6,342 6,376
  4.99
  7,137,424
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,821 2,810
  0.9
  16,620,640
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  11,657 11,481
  -3.25
  2,963,089
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,709 2,713
  4.99
  59,401,787
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,429 3,391
  -0.41
  1,518,602
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  15,584 15,410
  0.16
  1,815,031
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,887 3,881
  -0.51
  10,670,475
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,614 5,600
  3.47
  9,268,899
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,892 1,896
  2.1
  10,586,284
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,870 6,790
  0.12
  5,341,584
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  23,931 23,489
  -2.16
  481,445
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,386 3,354
  -2.92
  37,084,136
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  5,335 5,390
  2.3
  12,879,192
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  520 519
  0.19
  468,816,259
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  475 473
  0.42
  590,770,392
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,602 3,589
  2.48
  4,745,417
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,173 5,140
  1.7
  12,050,133
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  8,281 8,276
  -4.09
  3,367,093
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,697 11,752
  4.99
  671,369
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  34,905 34,955
  5
  736,119
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  26,804 27,007
  4.99
  1,617,918
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  8,530 8,705
  4.99
  557,587
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,189 7,243
  4.99
  7,261,503
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,856 6,869
  5
  2,333,165
 • فلزات اساسی
  فجر
  14,905 15,055
  1.01
  336,401
 • فلزات اساسی
  فخاس
  14,995 14,891
  -3
  854,715
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,895 8,884
  0.68
  1,972,489
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,303 4,292
  0.02
  25,934,730
 • فلزات اساسی
  فروس
  14,688 14,619
  -3.33
  1,471,942
 • فلزات اساسی
  فرآور
  56,978 56,310
  -1.8
  604,068
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,253 3,224
  -2.98
  1,213,092
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,755 2,750
  -0.69
  28,022,707
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,895 5,800
  -2.52
  12,650,518
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,893 6,710
  1.25
  25,229,055
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  8,345 8,349
  4.95
  24,724,866
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,775 4,735
  0.11
  14,169,018
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,940 5,865
  0.77
  9,893,053
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,887 6,861
  2.4
  23,977,478
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  13,984 14,000
  0.5
  320,141
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  3,041 3,000
  0.94
  4,052,214
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  13,730 13,990
  3.15
  1,617,301
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  46,644 46,000
  -2.7
  44,267
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  12,066 12,109
  4.99
  847,108
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,466 3,468
  5
  18,445,588
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,997 3,980
  3.62
  5,051,341
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,936 13,975
  5
  7,101,422
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,667 4,667
  4.99
  1,656,717
 • فلزات اساسی
  فلوله
  16,344 16,373
  5
  4,537,079
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,420 2,421
  4.99
  27,030,195
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  3,003 3,030
  0.1
  17,768,805
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,218 4,210
  0.21
  19,912,728
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  10,296 10,350
  4.59
  16,247,116
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  14,343 14,343
  5
  4,734,087
 • مخابرات
  اخابر
  3,807 3,778
  2
  13,316,639
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  18,754 18,801
  5
  990,175
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  8,549 8,400
  -2.26
  2,266,973
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,759 1,726
  1.59
  26,119,444
 • فلزات اساسی
  فملی
  4,996 4,999
  2.65
  43,965,327
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,044 5,080
  4.98
  1,883,543
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  6,050 6,047
  -5
  6,391,413
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  19,684 19,672
  -0.16
  636,756
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,425 6,360
  -0.27
  3,622,193
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  18,882 18,884
  5
  1,129,061
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  6,695 6,655
  -0.78
  2,237,256
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,102 4,158
  -3.3
  299,661,728
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  15,011 15,100
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,078 6,000
  0.02
  3,197,107
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  13,108 12,970
  1.74
  1,165,567
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,496 7,505
  1.64
  5,032,627
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,234 7,164
  1.4
  4,159,933
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  69,688 70,400
  3.37
  157,734
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  23,356 23,399
  1.08
  1,616,695
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  13,091 13,106
  0.06
  7,320,061
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  31,722 31,000
  -3
  589,011
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,666 10,620
  0.56
  1,869,394
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,507 1,501
  0.4
  22,681,605
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,911 7,960
  4.89
  9,724,520
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,006 2,013
  4.52
  79,992,173
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,123 2,142
  3.43
  7,585,130
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  13,820 13,928
  5
  1,993,179
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,149 7,345
  4.99
  1,707,644
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,611 3,650
  3.37
  4,480,488
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,682 3,732
  1.14
  831,656
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,118 8,100
  -0.28
  2,901,021
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,716 4,718
  4.98
  11,394,175
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,244 4,276
  4.98
  5,702,588
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  15,202 15,567
  4.98
  2,154,380
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  7,087 7,046
  -4.99
  2,319,373
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  8,255 8,262
  4.99
  6,401,316
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  4,159 4,188
  4.15
  5,006,861
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  10,706 10,719
  5
  7,155,485
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,733 1,735
  0.87
  85,830,008
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,731 5,566
  -2.21
  2,261,294
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  5,068 5,100
  1.72
  4,695,944
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,332 3,320
  2.5
  2,468,409
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,135 3,131
  2.05
  3,188,080
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,663 1,660
  0.12
  12,878,669
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,255 3,242
  1.09
  3,210,356
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,402 5,406
  4.99
  4,135,463
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,651 2,669
  5
  5,754,552
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,440 2,455
  3.28
  14,197,366
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,670 3,605
  -0.11
  1,650,303
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  13,003 13,003
  5
  2,732,939
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,304 6,350
  1.05
  2,272,757
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  16,807 16,700
  -3.01
  1,218,308
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,105 3,069
  -0.42
  2,907,537
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  10,818 10,909
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,160 5,051
  -3.4
  13,961,080
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  5,063 5,068
  -1.07
  2,386,960
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,801 11,640
  -2.52
  1,256,384
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,237 8,270
  1.34
  9,171,050
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  4,001 4,050
  1.91
  2,881,814
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,889 8,159
  4.31
  7,006,487
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,655 8,669
  4.79
  5,813,601
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,657 2,680
  -0.45
  10,291,036
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,543 1,528
  1.39
  59,804,807
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  7,157 7,211
  4.95
  5,030,970
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,229 2,236
  4.98
  219,587,682
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,425 4,448
  4.96
  30,171,343
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  10,557 10,373
  -2
  578,268
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,730 23,570
  -0.31
  1,633,298
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,351 6,390
  1.17
  6,793,935
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  16,078 16,028
  0
  3,645,218
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  4,213 4,169
  -0.31
  4,016,676
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,836 1,830
  0.83
  38,122,167
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,676 2,642
  1.54
  18,560,090
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  17,979 17,900
  0.86
  1,786,450
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  13,326 13,419
  5
  2,865,564
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  12,780 13,100
  2.5
  350
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  7,264 7,221
  -3.73
  860,952
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  12,722 12,722
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  13,316 13,358
  5
  2,025,484
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  12,722 12,722
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  12,722 12,722
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  6,237 6,249
  4.99
  343,525
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  35,372 35,454
  5
  1,387,739
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,656 5,754
  5
  3,528,407
 • فلزات اساسی
  فمراد
  24,313 24,586
  5
  878,311
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  11,111 11,187
  4.99
  938,612
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  33,219 32,400
  -4.24
  667,618
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  25,375 25,320
  -3.65
  1,768,787
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,578 3,551
  -0.28
  11,060,063
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,840 4,878
  1.92
  4,091,264
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,719 2,710
  1.23
  15,048,863
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  72,492 73,006
  5
  263,873
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,286 6,330
  2.79
  2,611,932
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  21,361 21,654
  5
  103,058
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,292 9,337
  4.99
  1,474,762
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,025 2,022
  1.35
  5,840,998
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  37,392 37,594
  3.09
  727,759
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,758 2,759
  2.83
  3,482,182
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  22,233 22,191
  -3.95
  2,838,066
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  29,687 29,891
  5
  1,787,870
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  9,015 9,015
  5
  700,717
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  15,833 15,840
  5
  240,724
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  6,815 6,954
  5
  2,566,099
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  93,640 93,640
  5
  23,622
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  54,776 54,500
  1.45
  47,946
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  6,843 6,700
  -0.96
  2,172,355
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  15,396 15,396
  5
  300,512
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  22,096 22,183
  5
  1,992,050
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  41,517 41,576
  5
  1,014,886
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  22,041 22,071
  5
  282,187
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  18,450 18,600
  -0.5
  1,353,410
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,364 7,383
  4.99
  12,790,143
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  33,356 33,361
  5
  1,919,555
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,474 3,402
  1.34
  2,613,857
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,357 4,327
  -3.03
  5,565,936
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  15,220 14,980
  -1.77
  1,188,819
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  44,973 45,000
  -1.3
  396,126
 • قند و شکر
  قصفها
  31,617 31,675
  5
  852,446
 • قند و شکر
  قزوین
  15,086 15,197
  1.75
  1,124,917
 • قند و شکر
  قهکمت
  26,300 26,796
  5
  1,077,559
 • قند و شکر
  قشهد
  16,753 16,680
  1.7
  294,241
 • قند و شکر
  قلرست
  11,534 11,750
  3.51
  692,651
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  68,322 68,649
  -0.98
  62,885
 • قند و شکر
  قمرو
  19,228 19,569
  5
  204,002
 • قند و شکر
  قنیشا
  15,504 15,290
  1.7
  2,148,067
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  27,221 27,224
  5
  1,947,234
 • قند و شکر
  قپیرا
  33,529 34,584
  3.41
  15,330
 • قند و شکر
  قثابت
  19,018 19,130
  4.99
  3,433,790
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  15,880 15,898
  5
  1,717,863
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  21,087 21,087
  -5
  540,407
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  23,298 23,298
  5
  102,572
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  14,057 14,023
  -2.03
  6,967,895
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  4,011 3,955
  0.69
  8,799,618
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  6,522 6,628
  5.07
  4,663,536
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,669 6,753
  4.99
  2,071,074
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  19,665 19,997
  4.87
  391,363
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  38,685 38,550
  2.63
  61,272
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  10,836 10,836
  5
  2,050,301
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  26,503 26,310
  0.09
  234,116
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  40,120 40,250
  -0.3
  108,378
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  12,100 12,328
  5
  638,349
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  19,968 20,000
  -3.7
  132,955
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,589 4,550
  -0.66
  5,257,576
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  12,187 12,264
  5
  3,368,872
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  23,846 23,655
  -4.81
  1,674,732
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  54,058 54,120
  5
  1,177,738
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,492 9,452
  1.63
  364,307
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,187 6,197
  2.94
  9,475,472
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  9,105 9,098
  0.52
  1,040,507
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  30,259 29,990
  -2.22
  129,189
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  22,691 22,750
  -0.28
  158,700
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  11,037 11,579
  5
  7,868,480
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  39,411 39,700
  -1.21
  214,744
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,143 4,080
  -1.33
  7,773,111
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  12,300 12,368
  1.59
  1,534,051
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,227 2,219
  0.59
  22,823,204
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  5,492 5,350
  -0.3
  49,862,527
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,450 2,418
  0.04
  10,248,523
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  28,326 28,532
  5
  1,174,644
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  7,099 7,049
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,215 6,238
  3.07
  2,202,705
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  29,436 28,828
  0.71
  82,449
 • منسوجات
  نمرینو
  23,053 23,417
  5
  132,231
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,532 4,530
  -0.29
  4,702,668
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  23,341 23,469
  5
  1,335,296
 • فلزات اساسی
  فنورد
  26,281 26,030
  -0.29
  40,434
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  16,883 16,960
  5
  1,254,775
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  20,944 20,944
  5
  700,000
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  8,227 8,339
  5
  2,019,469
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  33,436 33,400
  0.01
  407,025
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  2,568 2,568
  4.99
  10,020,596
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,346 2,359
  2.52
  3,948,823
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,248 16,301
  5
  3,142,857
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  30,411 30,457
  -0.14
  444,050
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  15,441 15,817
  5
  60,033
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  16,687 16,685
  -0.84
  443,128
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  8,849 8,941
  4.99
  836,100
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,302 1,325
  3.35
  113,409,664
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,742 3,735
  -4.99
  12,448,200
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  28,201 28,351
  5
  280,025
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  27,109 27,352
  3.77
  299,160
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,844 8,845
  1.17
  1,884,012
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,880 1,887
  4.95
  103,938,046
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,028 5,042
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  8,054 8,055
  4.99
  860,392
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  17,783 17,700
  -0.78
  637,982
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  15,892 15,800
  -1
  412,062
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  21,362 21,199
  -2.05
  355,868
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  13,407 13,669
  4.98
  3,545,446
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,934 2,991
  4.91
  9,256,539
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  9,642 9,980
  5
  189,111
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  32,124 32,225
  -0.79
  361,001
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,808 10,764
  2.72
  1,792,364
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,609 12,714
  5
  825,776
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  19,855 20,846
  5
  60
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  16,148 16,159
  5
  1,282,697
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  20,507 20,115
  -0.62
  693,758
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  10,061 10,118
  -1.04
  1,857,642
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  15,034 15,040
  5
  3,960,810
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,634 5,650
  3.92
  1,830,409
 • قند و شکر
  قشکر
  19,504 19,651
  5
  2,355,315
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,140 9,040
  -0.81
  4,548,536
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,920 7,932
  4.99
  1,563,711
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  7,173 7,052
  -4.5
  9,591,115
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  53,592 52,500
  -2.27
  53,886
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,507 7,401
  -1.08
  239,550
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,733 5,671
  0.27
  1,666,507
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  25,898 26,200
  -0.04
  293,046
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  28,056 29,429
  5
  2,375
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,411 3,400
  -0.32
  2,230,554
 • فلزات اساسی
  فسرب
  26,419 26,437
  5
  2,056,080
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  21,668 22,000
  2.53
  626,356
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  23,935 24,036
  5
  286,325
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  79,424 80,000
  -0.82
  19,961
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  8,694 8,775
  4.99
  1,745,166
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,504 1,481
  0.75
  24,372,227
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  11,010 11,030
  2.02
  4,724,655
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  26,302 26,544
  5
  171,059
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  17,609 18,425
  5
  27,827
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  55,693 56,599
  1.55
  16,929
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  16,568 16,597
  5
  3,090,418
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  19,609 20,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  13,657 13,602
  2.48
  266,976
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  14,372 14,374
  5
  2,027,521
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  3,157 3,112
  -1.92
  11,240,882
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  13,501 13,599
  0.74
  1,803,129
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  6,040 6,059
  4.99
  1,575,688
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  9,321 9,504
  4.92
  5,642,705
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  23,403 23,485
  5
  2,846,746
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,755 7,680
  1
  1,433,771
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,472 3,467
  -0.09
  14,500,102
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,313 4,301
  -0.88
  10,433,987
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,561 6,540
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  2,708 2,702
  -0.07
  18,445,791
 • مخابرات
  همراه
  12,792 12,780
  0.35
  554,703
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,100 2,120
  2.27
  8,908,448
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  63,252 63,200
  -0.05
  35,375
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,078 5,180
  -0.4
  8,185,086
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  6,954 6,900
  1.34
  2,384,202
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,247 2,275
  3.93
  9,686,940
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,003 5,063
  0.64
  18,260,329
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,920 2,948
  1.2
  2,466,505
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,739 9,756
  2.2
  2,764,139
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  8,006 8,020
  -2.95
  3,997,112
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,556 3,579
  0.93
  1,885,793
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,089 4,029
  -2.49
  3,786,740
 • محصولات شیمیایی
  جم
  12,772 12,781
  0.7
  3,305,010
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,741 9,650
  -1.81
  3,504,628
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,942 3,061
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,215 9,291
  4.99
  2,168,839
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,517 2,510
  0.88
  13,271,662
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  16,602 16,500
  0.38
  1,340,573
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,046 6,083
  2.29
  9,892,563
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,336 4,371
  5
  3,952,930
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,960 1,957
  -1.01
  2,999,913
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  18,652 19,000
  3.04
  1,560,387
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,659 13,700
  4.64
  3,650,980
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,115 9,070
  -0.57
  11,440,839
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,346 9,408
  1.18
  901,892
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  14,609 14,847
  4.69
  773,076
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  12,664 12,581
  -5
  2,876,473
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  28,709 28,350
  -3.32
  919,771
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  45,262 45,700
  1.55
  668,112
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,010 2,968
  -1.2
  5,598,200
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  59,429 59,131
  0.31
  463,257
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,010 3,006
  4.27
  3,455,591
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  13,349 13,210
  1.92
  5,231,463
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  18,494 18,300
  -0.44
  474,864
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,608 27,700
  1.13
  1,760,343
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,710 2,725
  1.11
  49,351,437
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,019,990 1,019,990
  0
  1
 • مخابرات
  صایتل902
  1,017,698 1,018,890
  0.11
  6,789
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  937,945 949,850
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  620
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,150 985,150
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  920,000 920,000
  0.66
  2
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  929,500 929,500
  0.14
  5
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  948,602 948,602
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  953,684 945,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  969,913 969,913
  1
  10
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  930,000 930,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  914,000 914,000
  0
  42
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  880,978 880,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  791,632 784,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  920,000 920,000
  0.74
  10
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  822,975 822,010
  0.5
  1,039
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  765,000 765,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  876,000 876,000
  -2.67
  700
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  879,827 879,827
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  933,809 933,198
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  850,382 846,001
  -0.57
  734
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  1.01
  6,808
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  100
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  11,295 11,224
  2.02
  548,070
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  3,038 3,020
  0.7
  17,449,820
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,725 3,700
  -1.83
  5,490,537
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  17,126 17,337
  1.25
  195,512
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,440 3,400
  1.86
  4,757,148
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,544 7,477
  -1.61
  8,774,965
 • فلزات اساسی
  فولای
  8,142 8,232
  5
  2,972,327
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,716 7,669
  2.17
  19,512,197
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,592 5,504
  -2.26
  1,632,691
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  4,585 4,670
  1.39
  47,910,559
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,350 2,358
  4.99
  13,872,376
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  68,799 69,495
  5
  1,752,853
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,479 8,481
  4.99
  1,904,213
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,314 5,300
  0.26
  1,272,674
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,389 2,410
  1.82
  11,267,926
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,949 1,948
  2.26
  136,963,794
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,755 1,783
  4.94
  2,465,305
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  42,142 41,778
  1.54
  88,799
 • قند و شکر
  قشیر
  8,987 8,998
  2.35
  1,057,623
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,756 7,770
  0.56
  1,808,285
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  25,212 25,215
  5
  2,402,759
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  47,453 47,684
  5
  2,135,657
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  43,684 43,000
  0
  243,193
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  8,047 8,059
  4.99
  8,831,739
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,495 5,448
  -1.5
  2,481,047
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  6,049 6,040
  -1.76
  569,978
 • فلزات اساسی
  زنگان
  22,456 22,456
  5
  436,873
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  50,282 50,500
  0.85
  768,614
 • فلزات اساسی
  فزرین
  8,671 8,850
  4.36
  11,242,448
 • قند و شکر
  قچار
  32,094 32,100
  2
  23,217
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  41,389 42,000
  0.43
  778,317
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  1,992 1,980
  3.29
  5,177,762
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,437 8,380
  -1.21
  2,256,402
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  11,859 11,771
  -0.14
  439,734
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  13,631 13,800
  1.49
  3,811,009
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  6,878 6,922
  4.99
  8,086,017
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  24,603 24,974
  1.87
  1,064,040
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  9,021 9,097
  5
  713,602
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  8,055 8,059
  4.99
  18,419,431
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  12,766 12,766
  4.99
  552,863
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,928 5,906
  0.68
  1,030,481
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,793 16,527
  -1.45
  573,696
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  20,370 20,350
  1.06
  845,349
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,160 5,200
  -1.74
  4,310,108
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  14,602 14,948
  3.86
  330,387
 • فلزات اساسی
  ارفع
  6,817 6,830
  -0.57
  4,056,986
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,270 3,249
  -0.18
  1,796,798
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  3,272 3,276
  5
  3,294,846
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  17,857 17,905
  5
  777,807
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  3,205 3,249
  0.99
  6,728,094
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  49,496 49,590
  5
  1,369,052
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  29,678 30,440
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  8,118 8,152
  5
  2,781,290
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,918 2,943
  1.38
  3,156,204
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  18,855 18,900
  2.46
  341,871
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,011,319 1,012,000
  0.11
  345
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,569 8,575
  -1.99
  2,406,905
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  17,664 17,541
  1.55
  731,424
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  19,324 19,637
  5
  861,917
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,325 5,400
  3.09
  5,210,749
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  17,878 17,906
  5
  1,223,672
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,886 2,886
  1.3
  2,648,287
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  10,310 10,339
  5
  1,593,720
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  25,294 24,808
  0.69
  766,531
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  50,353 50,318
  4.7
  350,767
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  51,558 51,500
  2.14
  131,854
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,083 3,087
  5
  4,124,154
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,001 1,000,001
  0
  1
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  21,617 21,617
  5
  1,099,948
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,343 6,321
  0.65
  10,226,097
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  13,227 13,227
  4.99
  387,669
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  7,213 7,213
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,903 2,869
  0.1
  876,566
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,102 4,184
  4.99
  4,303,802
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,197 3,200
  -0.93
  26,470,659
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  990,000 990,000
  0
  103
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  11,866 11,700
  -1.96
  2,286,559
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,010,000 1,010,000
  0
  2
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  15,009 15,130
  2.63
  370,910
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,857 14,850
  -1.62
  1,300,608
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,503 1,010,503
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  21,211 21,203
  4.84
  1,358,634
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  26,947 26,947
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  33,209 33,656
  5
  1,699,779
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  27,740 27,361
  0.71
  395,493
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  966,446 966,446
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  6,587 6,480
  -1.92
  2,847,364
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,338 4,296
  -0.62
  10,070,013
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  38,168 38,274
  5
  640,212
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  12,499 12,375
  0.56
  1,493,826
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  991,800 991,800
  0.95
  300
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  959,135 959,100
  0.01
  1,006
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  982,000 982,000
  -0.81
  559
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  990,000 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد27
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  979,411 979,411
  0
  0