• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  10,003 10,003
  5
  6,005,393
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,837 14,854
  5
  4,854,512
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  26,903 26,903
  5
  1,604,586
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  9,438 9,453
  5
  46,287,328
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  6,357 6,400
  0.99
  19,912,831
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  8,549 8,450
  0.3
  26,254,729
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,659 3,729
  4.98
  20,714,453
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  26,802 27,007
  5
  5,927,412
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  5,871 5,916
  4.99
  11,242,863
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  4,527 4,560
  3.21
  11,638,797
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  30,688 30,480
  0.98
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  7,057 7,161
  3.98
  5,224,254
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  4,043 4,027
  1.36
  23,247,241
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  4,584 4,571
  -0.02
  13,272,016
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  7,988 8,056
  4.96
  165,945,105
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  46,818 47,199
  -0.76
  1,137,917
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,987 5,046
  10.22
  86,401,187
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  730 732
  10.08
  789,189,394
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  693 695
  4.98
  1,425,513,462
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  7,562 7,682
  4.99
  6,261,786
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  7,195 7,249
  5
  54,635,267
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  18,307 18,598
  2.28
  2,837,822
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  20,210 20,210
  5
  3,447,259
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  72,868 74,970
  4.34
  641,574
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  50,307 50,314
  5
  1,285,173
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  15,548 15,601
  4.99
  8,366,099
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  17,433 17,433
  5
  1,024,088
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  13,171 13,171
  5
  2,059,873
 • فلزات اساسی
  فخاس
  30,111 29,350
  -0.99
  3,963,768
 • فلزات اساسی
  فخوز
  15,111 15,170
  5
  29,493,282
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,703 4,737
  4.99
  371,914,178
 • فلزات اساسی
  فروس
  19,927 20,110
  1.9
  6,120,840
 • فلزات اساسی
  فرآور
  18,362 18,560
  0.74
  8,843,648
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,066 6,077
  8.91
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  5,275 5,266
  -1.42
  50,454,285
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  8,930 9,134
  4.95
  24,958,680
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  9,717 9,774
  5
  81,119,353
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  16,736 16,776
  4.99
  33,598,926
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  8,598 8,777
  1.55
  48,375,190
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  24,145 24,154
  5
  13,792,745
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  7,771 7,870
  4.99
  9,066,366
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  38,496 38,496
  5
  1,804,538
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  80,196 80,738
  5
  183,322
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  19,808 19,810
  5
  1,083,909
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  4,148 4,193
  4.98
  7,661,264
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  7,634 7,737
  4.99
  3,098,664
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  23,101 22,865
  0
  10,588,150
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  6,219 6,240
  1.1
  8,094,576
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  4,276 4,270
  1.93
  38,933,929
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  18,179 18,179
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  6,915 6,962
  4.99
  143,690,036
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  14,440 14,600
  3.6
  15,350,842
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  24,666 24,431
  1.33
  5,511,326
 • مخابرات
  اخابر
  6,286 6,370
  0.68
  43,328,923
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  35,586 35,960
  4.97
  10,424,939
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  14,555 14,923
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,172 4,172
  4.98
  6,999,921
 • فلزات اساسی
  فملی
  7,253 7,365
  3.12
  75,286,275
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  7,396 7,487
  1.52
  7,701,776
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  10,786 10,880
  0.67
  6,498,046
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  28,817 29,035
  5
  4,653,540
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  12,626 12,590
  1.76
  5,384,981
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  28,672 28,850
  0.98
  974,495
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  25,509 25,509
  5
  31,572,933
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  13,917 13,921
  1.16
  6,311,060
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,005 4,046
  4.98
  192,334,406
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  20,944 20,864
  27.24
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  10,858 10,973
  4.99
  16,095,282
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  24,142 24,227
  5
  4,894,569
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  13,500 13,969
  5
  28,933,482
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  9,870 9,946
  0.06
  14,584,322
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  112,865 114,121
  3.86
  245,810
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  26,644 26,734
  -0.46
  3,883,600
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  6,810 6,830
  0
  61,003,848
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  40,945 41,790
  1.77
  3,830,015
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  19,084 19,330
  1.02
  2,962,135
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  3,101 3,137
  4.99
  32,893,915
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  14,884 14,970
  4.99
  11,250,050
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,129 3,145
  5.36
  55,516,645
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  4,050 4,050
  4.98
  4,573,436
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  19,371 19,421
  0.8
  6,158,521
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  14,428 14,473
  5
  3,242,590
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  5,885 5,896
  0.19
  22,271,385
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,545 6,569
  4.99
  2,785,502
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  14,734 14,734
  5
  893,193
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  9,387 9,538
  5
  2,170,865
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  8,463 8,554
  5
  26,039,345
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  25,248 25,300
  3.13
  4,848,989
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  12,914 13,175
  3.46
  3,922,002
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  17,513 17,490
  1.5
  4,093,065
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  18,857 18,971
  5
  2,958,824
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  21,893 21,700
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  12,484 12,484
  5
  219,578
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  12,743 13,090
  3.57
  7,361,268
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  5,767 5,767
  4.99
  11,838,901
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  4,705 4,753
  4.97
  43,780,524
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,816 2,816
  1.15
  72,734,537
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  4,964 5,000
  16.84
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  10,152 10,152
  5
  758,326
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  5,418 5,418
  5
  9,544,289
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  4,802 4,814
  4.99
  30,745,164
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  15,731 15,969
  5
  22,692,141
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  7,074 7,096
  4.99
  2,949,434
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  38,725 38,726
  5
  8,613,480
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  16,490 16,490
  5
  2,847,889
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  13,418 13,450
  -1.39
  17,915,128
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  5,787 5,873
  4.97
  16,489,548
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  4,923 4,980
  4.05
  6,114,267
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  16,731 16,600
  -2.52
  1,736,055
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  34,353 34,505
  5
  1,381,938
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,278 8,278
  5
  15,029,364
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  6,854 6,891
  -2.12
  4,925,044
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  12,145 12,310
  1.76
  4,953,216
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  19,672 19,672
  5
  40,528,691
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  7,420 7,420
  5
  20,740,098
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  14,916 15,100
  1.32
  4,133,627
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  13,694 13,694
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  12,501 12,773
  5
  13,570,024
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  3,205 3,221
  4.99
  118,836,314
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,089 6,090
  5
  7,260,693
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  14,942 15,000
  2.34
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  29,652 30,192
  2.93
  4,180,548
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  8,479 8,620
  3.62
  10,059,677
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  8,468 8,543
  4.99
  25,755,278
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  3,275 3,344
  2.96
  88,912,291
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  5,766 5,770
  4.99
  9,680,927
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  40,102 40,267
  5
  5,041,020
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  9,478 9,616
  4.99
  5,959,788
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  67,562 67,562
  5
  882,632
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  67,562 67,562
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  14,758 15,176
  5
  3,460,150
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,279 13,390
  -0.01
  11,136,331
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  24,138 24,224
  5
  2,251,301
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  58,202 58,202
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  58,202 58,202
  5
  382,509
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  58,202 58,202
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  16,163 16,225
  5
  1,987,636
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  46,089 45,800
  -0.32
  2,443,664
 • فلزات اساسی
  فایرا
  12,505 12,500
  2.75
  20,622,419
 • فلزات اساسی
  فمراد
  71,881 71,900
  4.98
  2,305,943
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  26,495 26,100
  2.23
  8,275,269
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  50,587 50,890
  -2.59
  565,883
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  41,324 41,324
  5
  614,214
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  18,580 18,690
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,569 4,641
  4.98
  34,381,972
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  34,755 34,755
  5
  2,570,155
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  13,563 13,678
  5
  6,542,925
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  10,123 10,212
  4.98
  23,083,208
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  33,738 34,522
  5
  496,934
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  14,079 14,079
  5
  782,348
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  7,147 7,170
  4.99
  8,431,992
 • منسوجات
  نبروج
  5,625 5,625
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  4,323 4,355
  4.91
  196,832,814
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  43,072 43,648
  2.67
  3,184,713
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  5,339 5,426
  4.99
  12,552,962
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  51,827 52,753
  5
  3,429,945
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  44,146 44,146
  5
  251,223
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  20,222 20,253
  5
  4,283,174
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  30,548 30,548
  5
  255,783
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  13,516 13,524
  5
  1,428,239
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  123,014 122,900
  0.52
  55,066
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  114,183 117,900
  3.12
  224,391
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  14,583 14,583
  5
  681,789
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  20,890 20,917
  5
  1,628,779
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  38,075 38,075
  5
  976,700
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  54,261 54,413
  5
  950,870
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  39,484 39,725
  5
  1,459,400
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  25,351 25,351
  5
  899,076
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  17,426 17,627
  5
  65,185,021
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  76,974 77,172
  5
  871,868
 • فلزات اساسی
  فجر
  33,131 33,131
  5
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  4,993 4,995
  4.98
  4,815,834
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  7,427 7,510
  4.99
  6,026,065
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  19,989 19,997
  5
  2,223,975
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,241 3,262
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  59,765 59,951
  5
  1,683,013
 • قند و شکر
  قزوین
  24,484 24,600
  2.77
  1,316,831
 • قند و شکر
  قهکمت
  31,767 31,900
  0.84
  1,007,379
 • قند و شکر
  قشهد
  21,698 22,055
  5
  903,325
 • قند و شکر
  قلرست
  22,500 22,555
  4.97
  1,927,282
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  89,302 88,557
  -0.2
  153,165
 • قند و شکر
  قمرو
  37,816 37,579
  -1.91
  601,377
 • قند و شکر
  قنیشا
  17,278 17,174
  -0.71
  6,054,874
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  30,454 30,454
  5
  326,147
 • قند و شکر
  قپیرا
  54,614 55,131
  5
  159,782
 • قند و شکر
  قثابت
  45,324 45,462
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  42,338 41,901
  2.19
  6,474,628
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  23,140 23,379
  5
  4,650,845
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  34,223 34,030
  -3.28
  2,181,229
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  21,719 21,770
  5
  5,464,900
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  14,238 14,395
  5
  14,851,018
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,849 3,887
  1.49
  16,663,456
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  11,041 11,169
  3.84
  65,800,490
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  13,926 14,000
  -1.26
  5,549,468
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  21,533 21,533
  5
  1,670,881
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  35,514 36,096
  5
  1,728,488
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  79,522 79,200
  -2.81
  430,954
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  18,567 18,572
  5
  1,117,589
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  44,750 45,312
  2.1
  395,210
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  69,665 69,509
  -3.1
  856,146
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  20,602 20,651
  5
  2,536,776
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  13,753 13,753
  4.99
  8,927,411
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  9,665 9,611
  0.51
  8,300,573
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  16,557 16,360
  -1.11
  8,776,034
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  41,040 42,100
  0.8
  1,383,689
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  63,271 63,908
  5
  1,354,482
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  22,329 22,880
  5
  3,379,421
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  17,691 17,691
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  26,284 26,284
  5
  261,456
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  76,217 76,224
  5
  366,937
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  58,777 58,249
  2.91
  374,747
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  25,961 25,854
  4.04
  377,428
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  80,809 79,900
  -3.64
  571,182
 • فلزات اساسی
  فلوله
  21,116 21,480
  10.15
  8,901,980
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  6,815 6,800
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  20,276 20,304
  5
  2,883,112
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  6,327 6,460
  2.9
  72,295,510
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  6,553 6,553
  5
  6,089,807
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  4,621 4,719
  4.98
  24,517,219
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  50,107 50,485
  0.5
  1,054,176
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  11,120 11,120
  4.99
  590,118
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  14,633 14,946
  4.99
  5,272,383
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  84,140 84,140
  5
  5,856,276
 • منسوجات
  نمرینو
  38,098 37,511
  -1.26
  254,011
 • فلزات اساسی
  فنوال
  9,993 9,993
  4.99
  4,002,352
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  41,609 41,648
  5
  561,358
 • فلزات اساسی
  فنورد
  54,552 54,900
  -0.58
  211,842
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  27,033 27,056
  5
  3,668,968
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  83,902 83,902
  5
  939,410
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  5,988 5,988
  5
  4,383,661
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  4,816 4,816
  4.99
  2,487,059
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,777 17,038
  5
  7,698,936
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  51,152 51,195
  5
  2,007,566
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  42,451 42,949
  5
  90,799
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  41,616 41,080
  -2.36
  2,541,059
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  16,565 16,880
  4.99
  5,708,663
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  2,519 2,554
  4.97
  165,511,398
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  5,597 5,665
  2.85
  13,216,851
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  112,566 112,566
  5
  2,203,822
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  43,141 42,760
  -2.47
  1,033,935
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  58,607 58,607
  -5
  1,778,134
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,891 3,906
  5
  45,311,941
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  20,853 20,853
  5
  1,116,294
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  14,341 14,341
  4.99
  280,366
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  26,654 26,285
  -2.78
  2,587,906
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  32,916 32,916
  5
  176,929
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  43,959 44,150
  0
  595,773
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  22,267 22,457
  5
  1,353,395
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  5,867 5,867
  4.99
  4,033,544
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  26,858 28,009
  5
  53,095
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  59,697 59,970
  1.34
  1,003,356
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,541 8,620
  2.39
  6,068,732
 • فلزات اساسی
  فسپا
  20,425 20,425
  5
  973,423
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  106,821 107,853
  5
  646,511
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  45,924 45,940
  5
  2,875,358
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  37,708 37,490
  -0.4
  1,640,780
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  17,993 18,175
  5
  7,890,790
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  35,939 36,220
  2.64
  2,169,950
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  11,093 11,102
  4.99
  1,470,192
 • قند و شکر
  قشکر
  25,083 25,130
  2.81
  2,916,086
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  21,357 21,357
  5
  576,463
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  14,977 15,016
  5
  7,119,868
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  115,718 118,425
  5
  321,914
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  13,439 13,350
  1.48
  1,931,003
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  7,614 7,614
  4.99
  1,054,685
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  3,264 3,310
  4.98
  271,195,201
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  13,950 14,326
  5
  7,961,413
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  43,491 43,301
  4.29
  567,522
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  87,987 87,987
  5
  3,368,037
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  8,316 8,215
  3.28
  4,001,422
 • فلزات اساسی
  فسرب
  46,574 47,566
  5
  3,941,975
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  54,983 54,983
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  66,992 67,290
  2.59
  123,391
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  207,817 207,892
  5
  46,317
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  19,781 19,790
  5
  1,038,765
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  2,789 2,811
  4.97
  67,386,816
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  50,102 50,090
  -0.91
  489,058
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  78,677 82,570
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  80,178 80,978
  5
  257,870
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  33,901 34,111
  5
  862,329
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  29,523 29,523
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  29,107 29,308
  5
  1,110,351
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  24,959 25,340
  3.82
  2,336,808
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  25,509 25,983
  5
  3,105,118
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  11,455 11,455
  5
  1,015,003
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  16,658 16,400
  -2.66
  12,075,853
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  4,043 4,160
  8.67
  20,828,529
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  11,474 11,558
  5
  5,098,603
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  3,186 3,152
  0.8
  74,883,830
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  6,177 6,177
  5
  5,590,909
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  7,529 7,529
  4.99
  2,975,170
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  11,589 11,733
  1.73
  29,864,051
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  8,055 8,050
  12.05
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  5,278 5,285
  4.32
  20,788,290
 • مخابرات
  همراه
  16,625 16,550
  0.62
  9,515,355
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  3,285 3,286
  0.89
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  12,771 12,819
  5
  21,303,640
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  69,394 68,996
  2.97
  2,653,844
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  15,434 15,330
  1.12
  5,797,753
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  4,565 4,565
  4.99
  1,534,587
 • فلزات اساسی
  کاوه
  7,312 7,357
  5
  19,990,669
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  4,607 4,610
  4.99
  11,023,601
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  14,743 15,066
  4.87
  17,311,661
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  20,019 20,019
  5
  522,806
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  6,943 6,953
  5
  21,739,921
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,575 6,580
  0.7
  4,767,892
 • محصولات شیمیایی
  جم
  16,822 16,752
  -1.2
  13,699,216
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  14,515 14,550
  3.39
  9,115,722
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  6,294 6,312
  4.99
  7,976,509
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  16,172 16,172
  5
  1,163,533
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  4,159 4,240
  3.54
  44,841,766
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  20,353 20,353
  5
  2,029,901
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  8,633 8,761
  0.56
  156,947,885
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  7,772 7,772
  5
  4,684,873
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  3,690 3,680
  -2.83
  23,679,477
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  25,789 26,164
  5
  987,514
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  10,198 10,190
  0.16
  47,371,638
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  22,706 22,715
  5
  13,301,821
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  15,665 15,827
  5
  3,405,773
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  47,413 48,197
  5
  1,020,009
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  82,390 83,113
  -1.75
  1,079,573
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  5,323 5,241
  -0.49
  15,481,622
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  75,241 74,200
  -0.19
  1,846,018
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  5,401 5,451
  0.87
  5,470,202
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  18,665 18,940
  4.96
  18,359,294
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  30,960 31,002
  -1.06
  2,560,942
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  44,920 45,010
  5
  2,592,318
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  5,428 5,537
  4.99
  14,760,837
 • فلزات اساسی
  کویر
  37,127 37,496
  -0.43
  12,816,613
 • مخابرات
  صایتل902
  1,001,911 1,002,000
  -0.19
  31,950
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  989,999 989,999
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  967,441 966,630
  -0.03
  1,070
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  2
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  1,000,000 1,000,000
  1.22
  49,185
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  975,879 973,000
  -1.68
  23,269
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  965,700 969,815
  0
  35
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  940,686 940,686
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  949,000 949,000
  1.28
  2
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  914,565 914,100
  -0.86
  2,072
 • مخابرات
  صخابر102
  858,944 858,100
  0.07
  15
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  1,008,852 1,025,080
  10
  17
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  834,549 862,000
  3.11
  1,010
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  960,000 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  833,615 832,998
  -0.91
  423
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  550,644 550,644
  4.93
  1,500
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  886,002 886,002
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  875,514 880,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  978,500 978,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  917,000 917,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  893,530 891,201
  -1.76
  138
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  835,000 835,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  920,000 920,000
  -2.65
  500
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  1,004,899 1,004,899
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  895,000 895,000
  -2.19
  500
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  1,000,000 1,000,000
  0
  1
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  39,990 39,851
  -1.42
  1,924,180
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  8,510 8,480
  6.99
  19,504,069
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  6,134 6,179
  0.59
  12,616,835
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  31,384 31,800
  2.04
  1,921,092
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  5,490 5,523
  5
  7,803,864
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  13,484 13,484
  5
  1,211,337
 • فلزات اساسی
  فولای
  21,395 21,395
  5
  590,295
 • هتل و رستوران
  سمگا
  12,840 13,100
  6.82
  53,234,256
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  7,004 7,040
  5
  3,504,383
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  4,204 4,246
  5
  119,417,459
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  5,197 5,197
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  84,139 84,000
  1.65
  1,294,027
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  26,480 26,660
  -0.33
  1,448,976
 • فلزات اساسی
  میدکو
  6,073 6,129
  4.98
  36,827,782
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  7,954 7,973
  10.23
  1,991,911
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,039 3,050
  0.89
  376,621,991
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,175 3,232
  4.97
  8,452,145
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  64,476 66,500
  4.82
  416,540
 • قند و شکر
  قشیر
  26,882 26,970
  5
  7,223,933
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  12,867 13,010
  2.38
  1,700,214
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  76,128 73,000
  -2.85
  2,929,971
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  62,760 64,003
  3.07
  9,913,252
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  59,670 60,870
  2.91
  882,410
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  12,715 12,721
  4.99
  6,932,314
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,702 6,700
  -1.53
  5,856,553
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  15,024 15,024
  5
  362,382
 • فلزات اساسی
  زنگان
  65,983 65,983
  5
  42,910
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  65,672 65,560
  -1.44
  981,595
 • فلزات اساسی
  فزرین
  16,554 16,583
  5
  8,030,885
 • قند و شکر
  قچار
  44,002 44,210
  -0.93
  273,337
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  56,396 56,412
  5
  2,019,867
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  6,164 6,169
  4.99
  7,015,925
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  16,958 17,099
  -0.01
  3,583,358
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  16,542 16,890
  2.35
  5,138,121
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  20,363 20,363
  5
  3,561,663
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  13,887 13,887
  5
  1,622,420
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  30,591 30,752
  5
  1,659,105
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  21,779 22,100
  0.05
  6,727,266
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  23,621 23,945
  5
  7,889,584
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  13,174 13,357
  0
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,993 6,062
  4.9
  27,760,274
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  28,635 28,500
  2.96
  2,253,163
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  41,096 41,581
  5
  4,152,410
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  6,282 6,398
  4.99
  7,690,193
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  31,737 31,925
  5
  2,927,867
 • فلزات اساسی
  ارفع
  8,718 8,792
  4.99
  18,416,862
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  17,900 17,361
  -4.27
  56,770,359
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  7,959 7,975
  4.99
  11,699,419
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  34,398 34,850
  1.07
  2,394,004
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  6,800 6,814
  4.99
  8,574,842
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  52,768 53,425
  5
  5,466,247
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  44,222 44,299
  5
  3,226,189
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  14,978 14,990
  4.99
  9,463,911
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  4,411 4,417
  4.99
  16,247,731
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  21,054 21,205
  5
  3,048,930
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,000,225 1,004,999
  0.5
  465
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  16,853 16,956
  5
  5,673,035
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  35,005 35,683
  5
  6,684,966
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  62,083 62,110
  5
  3,025,593
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  13,415 13,609
  5
  7,066,058
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  34,296 34,370
  0
  2,603,251
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  5,837 5,899
  -2.54
  38,734,271
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  16,705 16,720
  -1.56
  3,621,061
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  39,450 39,450
  5
  669,140
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  40,450 40,750
  -0.96
  1,829,537
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  52,351 52,500
  2.17
  346,273
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  5,085 5,145
  4
  8,317,836
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  30,550 30,749
  5
  3,026,352
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  14,632 14,520
  0.08
  36,184,291
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  29,155 29,159
  5
  2,814,619
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  11,022 11,022
  4.99
  3,007,048
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,626 3,690
  4.98
  10,282,451
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  10,066 10,066
  5
  8,650,023
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,753 3,753
  4.98
  1,468,960
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  993,972 993,972
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق99
  1,000,110 1,005,000
  0.49
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  24,952 25,000
  2.99
  2,123,251
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,002 1,000,000
  0
  2,735
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  28,790 29,019
  5
  2,375,651
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,909 15,072
  4.99
  5,895,536
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,002,000 1,002,001
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  37,901 38,250
  -0.07
  519,175
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  81,858 82,266
  2.31
  1,047,795
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  61,642 61,645
  5
  399,449
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  38,377 39,045
  5
  4,059,209
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  1
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  989,925 989,926
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  9,498 9,458
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  9,414 9,440
  4.99
  27,295,518
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  58,062 58,347
  5
  1,782,106
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  22,393 22,917
  4.99
  5,607,165
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  987,147 969,590
  0
  0