• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  9,080 9,000
  -4.56
  4,570,946
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  3,114 3,090
  -4.54
  5,927,493
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  16,190 16,010
  -4.99
  1,982,932
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,847 1,835
  -3.37
  18,319,672
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  10,870 10,730
  -2.28
  740,397
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  8,110 8,110
  -2.52
  7,054,515
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  5,280 5,220
  -2.97
  2,557,394
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  27,740 27,580
  3.57
  3,813,903
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,413 2,413
  4.96
  11,915,927
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,972 3,902
  -4.17
  2,947,974
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  9,930 9,930
  4.97
  101,477,859
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,730 8,690
  -1.14
  5,573,716
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,021 4,880
  -4.63
  4,690,170
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,745 1,730
  -1.09
  179,039,799
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,623 1,587
  -3.64
  8,201,336
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,509 3,466
  -3.27
  128,682,261
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,015 2,000
  -2.72
  117,592,151
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  10,590 10,560
  -4.95
  1,858,673
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  27,520 27,250
  -1.05
  4,053,690
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  4,572 4,598
  -3.73
  7,094,071
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  14,740 14,660
  -4.99
  1,218,924
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  14,390 14,120
  -2.08
  339,786
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  31,050 29,990
  -3.72
  145,139
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  14,010 14,070
  5
  3,733,988
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  3,969 3,850
  -4.87
  3,336,341
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  19,660 18,910
  -4.35
  182,190
 • فلزات اساسی
  فجر
  27,260 26,710
  -1.55
  5,075,193
 • فلزات اساسی
  فخوز
  16,560 16,480
  -0.06
  9,203,857
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  15,390 15,250
  -4.98
  6,552,560
 • فلزات اساسی
  فولاد
  10,600 10,540
  -0.09
  100,696,047
 • فلزات اساسی
  فروس
  8,210 8,150
  -0.73
  17,750,415
 • فلزات اساسی
  فرآور
  31,350 31,350
  4.99
  588,791
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,680 6,720
  5
  10,979,502
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  15,850 15,800
  -0.19
  16,196,842
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,087 2,065
  -4.97
  21,705,182
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  22,520 22,530
  0
  6,067,492
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,183 2,162
  -4.97
  185,663,473
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  7,250 7,150
  -2.72
  1,672,806
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,550 5,440
  -4.06
  7,129,535
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  4,603 4,670
  2.12
  8,402,014
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  10,390 10,290
  -3.65
  1,662,581
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  2,212 2,200
  -3.59
  12,135,334
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  150,650 146,500
  1.64
  304,617
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  20,790 20,100
  -4.69
  360,751
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,663 2,650
  0.08
  15,455,764
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  5,430 5,480
  4.98
  2,376,689
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  17,620 17,620
  4.94
  2,816,643
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  14,400 14,730
  3.81
  3,372,573
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  5,300 5,220
  -4.92
  3,183,436
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  10,710 10,640
  0.57
  19,649,784
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  16,790 16,380
  -4.38
  4,211,288
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  3,799 3,751
  -4.24
  5,632,944
 • مخابرات
  اخابر
  7,830 7,690
  -4.94
  14,228,821
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  73,800 73,600
  -1.29
  279,970
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  26,020 26,060
  5
  6,315,883
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,166 4,137
  -4.98
  5,881,870
 • فلزات اساسی
  فملی
  13,440 13,320
  3.42
  193,903,939
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  14,940 14,760
  -4.96
  2,090,805
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  14,130 14,200
  -0.91
  1,661,896
 • فلزات اساسی
  فنوال
  25,960 25,060
  -3.02
  1,571,791
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  12,360 12,000
  -3.38
  2,305,568
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  10,410 10,480
  1.75
  8,239,633
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  2,136 2,090
  -2.61
  2,036,806
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  29,590 29,200
  -4.98
  985,480
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  3,377 3,343
  -4.4
  13,233,081
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,840 13,070
  2.27
  1,794,704
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  18,670 18,430
  -4.06
  954,507
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  52,160 53,000
  4.97
  9,720,417
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  12,530 12,200
  -3.48
  532,770
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  460,210 459,000
  -0.91
  582,040
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  59,540 60,820
  2.95
  1,251,345
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  12,260 12,090
  -4.95
  175,198,914
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  38,050 37,700
  -3.68
  7,010,596
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  95,100 95,800
  1.85
  1,259,761
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  19,690 19,460
  -4.98
  1,215,163
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  2,891 2,870
  -4.9
  6,370,798
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  27,430 27,430
  4.98
  1,423,675
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,536 2,540
  1.4
  20,646,014
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  12,650 12,590
  -4.98
  8,209,497
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  39,670 39,300
  -4.98
  1,225,480
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  16,680 16,810
  5
  1,147,678
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  19,320 19,610
  1.98
  4,123,345
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  16,670 16,590
  -1.66
  941,399
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  23,130 23,060
  0.17
  824,558
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  17,100 16,720
  -2.96
  245,045
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  19,400 19,050
  1.55
  9,709,717
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  23,500 23,270
  -1.19
  126,326
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  19,230 18,800
  -4.95
  542,773
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  1,568 1,558
  -5
  26,622,180
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  22,640 23,020
  1.86
  325,200
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,720 10,160
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  5,710 5,620
  1.44
  5,101,056
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  8,470 8,410
  -0.83
  561,327
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  47,520 47,930
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  22,990 22,430
  -5
  1,119,253
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  14,370 14,530
  2.61
  1,255,285
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  2,790 2,748
  -4.98
  8,779,407
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  14,140 14,240
  1.06
  750,850
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  5,960 5,910
  -4.98
  14,116,857
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,339 2,318
  -4.96
  9,195,229
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  8,090 7,950
  -1
  5,394,752
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  4,492 4,516
  5
  5,934,879
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  39,610 38,900
  -2.11
  6,724,009
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  23,800 23,850
  1.53
  410,945
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  4,155 4,102
  -4.52
  10,712,486
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,750 8,720
  -2.02
  1,683,544
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  8,450 8,240
  -4.07
  3,558,580
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  22,870 22,560
  -3.42
  3,227,563
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  17,440 17,500
  1.04
  2,684,342
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  22,100 22,230
  0.91
  2,977,670
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  37,990 38,510
  4.99
  2,302,443
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  2,457 2,421
  -3
  16,770,868
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  21,860 21,870
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  12,600 12,340
  -4.86
  889,657
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  7,820 7,750
  -1.27
  863,629
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  3,148 3,137
  -5
  7,013,063
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  47,520 46,670
  -0.91
  452,318
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,580 8,490
  -2.97
  7,989,718
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  9,590 9,440
  1.07
  7,672,989
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  25,330 25,150
  -4.81
  2,496,797
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,215 2,181
  -4.72
  40,747,119
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  13,160 13,010
  0
  2,093,885
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,280 6,170
  -3.59
  2,169,781
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  1,340 1,325
  -1.71
  37,772,569
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,332 2,308
  -4.98
  13,677,744
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  16,810 16,900
  0.66
  1,459,315
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  14,440 14,440
  0
  31,074,993
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  5,530 5,490
  -2.31
  2,113,002
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  54,930 54,860
  0.15
  2,905,855
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  199,510 200,000
  2.1
  1,783,407
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  35,310 35,170
  -0.51
  4,381,142
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  6,740 6,480
  -4.85
  637,565
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  6,690 6,790
  1.34
  142,825,479
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,150 1,161
  1.84
  67,430,914
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  4,913 4,847
  -3.33
  47,904,215
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,853 2,808
  -2.67
  3,274,898
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  4,684 4,684
  5
  3,700,122
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  20,980 20,900
  -0.38
  1,177,446
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  24,660 24,820
  4.99
  2,347,181
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  4,664 4,651
  -4.98
  3,342,160
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  12,090 11,950
  -1.4
  2,226,869
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,850 6,630
  -3.77
  430,550
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  6,800 6,810
  4.93
  10,651,541
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  3,353 3,316
  -4.38
  35,742,779
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  5,720 5,670
  -1.39
  1,306,223
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  29,050 28,880
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  3,330 3,310
  -4.25
  13,766,257
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  7,700 7,600
  -2.69
  15,438,827
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  19,850 19,530
  -3.08
  706,417
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  18,460 18,400
  -4.66
  5,261,455
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  32,820 32,610
  -4.98
  5,720,920
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  25,770 25,330
  -4.99
  757,018
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  17,210 17,000
  -2.07
  2,610,665
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  3,906 3,812
  -4.37
  5,552,505
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  47,700 47,780
  2.2
  725,830
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  22,730 22,550
  -0.66
  425,558
 • فلزات اساسی
  فایرا
  20,530 20,410
  3.5
  11,095,993
 • فلزات اساسی
  فمراد
  16,680 16,580
  -4.99
  1,823,289
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  20,730 20,440
  -4.97
  1,636,357
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  31,820 31,150
  -2.47
  180,774
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  32,970 32,850
  -3.55
  915,472
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  1,093 1,058
  -4.94
  104,817,592
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,838 2,816
  -4.99
  8,363,824
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  39,500 39,500
  5
  1,034,167
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  22,280 22,250
  -0.89
  474,561
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  55,380 54,420
  -4.83
  443,572
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,740 9,530
  -4.99
  5,665,108
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  49,580 49,060
  -4.98
  434,623
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,351 2,350
  -1.84
  51,280,963
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  20,230 20,400
  -0.39
  4,591,870
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,021 2,012
  -2.75
  128,112,639
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,016 1,988
  -4.97
  46,916,346
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  15,810 15,510
  0.26
  972,311
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  110,610 110,100
  -5
  450,649
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  25,990 25,970
  0.31
  809,029
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  12,610 12,280
  -4.51
  684,278
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  24,190 24,250
  0
  768,405
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  16,370 16,000
  -2.91
  261,494
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  31,040 30,870
  -5.19
  1,417,376
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  105,550 105,170
  -5
  5,477,485
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  20,910 20,520
  -4.69
  653,576
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  24,020 23,930
  -2.8
  435,863
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  27,940 27,730
  -1.21
  211,754
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  24,370 24,140
  -5
  1,285,479
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  39,340 39,380
  0.43
  183,433
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  19,420 19,080
  -1.95
  186,289
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  5,480 5,400
  -4.93
  3,312,445
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  43,970 44,090
  -0.32
  373,017
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  7,030 6,790
  -3.69
  3,291,695
 • فلزات اساسی
  فخاس
  25,910 24,830
  -4.98
  723,311
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  29,300 28,800
  -4.41
  329,189
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,017 2,976
  -4.98
  27,971,439
 • قند و شکر
  قصفها
  97,130 95,660
  -3.53
  136,833
 • قند و شکر
  قزوین
  31,070 30,060
  -3.56
  69,079
 • قند و شکر
  قشهد
  14,370 14,060
  -2.83
  654,869
 • قند و شکر
  قلرست
  19,320 18,840
  -4.9
  516,048
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  215,680 213,390
  -5
  928,657
 • قند و شکر
  قمرو
  27,480 27,670
  -1.32
  252,441
 • قند و شکر
  قنیشا
  37,790 37,010
  0.3
  1,251,945
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  2,379 2,360
  -4.99
  11,121,284
 • قند و شکر
  قپیرا
  8,550 8,690
  3.58
  1,053,287
 • قند و شکر
  قثابت
  2,885 2,869
  -4.97
  42,455,332
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  42,410 40,750
  -4.99
  2,180,701
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  24,970 24,910
  -5
  1,075,452
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  14,620 14,160
  -4.9
  1,879,684
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  13,410 13,220
  -2.65
  2,115,319
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  6,910 6,740
  -3.3
  669,151
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  1,704 1,690
  -4.41
  280,797,871
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  17,570 17,570
  4.96
  1,362,768
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  34,270 34,080
  0.83
  6,670,785
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  5,810 5,780
  -4.93
  3,162,754
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  152,320 149,510
  -4.99
  285,173
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  28,970 29,830
  5
  2,431,631
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  27,420 27,100
  -1.49
  120,913
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  150,030 149,800
  -5
  366,377
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  7,180 7,070
  -4.97
  1,591,328
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  3,871 3,815
  -4.98
  4,592,417
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  13,530 13,860
  -1.07
  3,681,260
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  10,870 10,830
  -4.92
  4,648,651
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  113,790 112,500
  -5
  279,084
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  2,795 2,774
  -4.97
  22,884,124
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  10,490 10,340
  -4.96
  3,882,994
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  13,790 13,740
  -8.89
  13,696,295
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  13,340 13,220
  -4.96
  1,583,147
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  20,240 19,720
  -4.96
  495,801
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  114,710 114,710
  5
  243,071
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  6,270 6,210
  -4.9
  2,538,421
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  109,470 110,220
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  1,320 1,289
  1.82
  219,015,130
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  15,290 15,160
  -4.95
  2,286,361
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  2,164 2,248
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  18,510 18,330
  -2.5
  524,588
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,660 1,636
  -1.62
  45,292,200
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  7,910 7,750
  -4.91
  1,284,499
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,128 2,119
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  69,700 69,500
  1.68
  316,404
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  25,850 25,110
  0.48
  25,997,465
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  51,320 49,850
  -4.99
  214,993
 • منسوجات
  نمرینو
  97,640 97,550
  -5
  321,788
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  19,680 19,150
  -3.96
  305,977
 • فلزات اساسی
  فنورد
  194,130 192,570
  2.92
  327,533
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  35,700 34,900
  1.51
  3,604,089
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,799 3,770
  -3.83
  18,328,630
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  13,050 13,170
  -3.37
  3,675,910
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  4,004 3,899
  -2.06
  19,860,081
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  7,110 7,070
  -4.97
  9,994,401
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,950 10,650
  -3.88
  18,146,493
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  11,130 10,840
  -5
  773,610
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  31,550 30,480
  -3.82
  103,239
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  174,500 168,990
  -2.54
  3,857,257
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  24,600 24,140
  -3.86
  712,730
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  18,780 18,740
  -4.97
  2,519,843
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,064 1,053
  -3.39
  184,976,805
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  5,790 5,750
  -4.96
  3,119,482
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  4,227 4,202
  -5
  3,872,334
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  14,100 14,700
  5
  6,903,854
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  4,057 4,032
  -1.01
  5,095,710
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  33,530 32,510
  -5
  3,117,437
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  44,760 44,990
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  12,700 12,700
  -2.46
  2,818,085
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  35,420 35,010
  -4.99
  371,515
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  51,420 51,390
  -2.67
  331,152
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  36,600 36,760
  0.22
  125,532
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  7,490 7,350
  -2.26
  1,854,549
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  41,740 41,740
  1.56
  418,686
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  43,020 42,830
  -4.99
  624,120
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  6,510 6,370
  -4.93
  1,794,280
 • فلزات اساسی
  فسپا
  20,120 19,850
  1.53
  2,123,843
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  68,210 66,600
  -4.28
  166,955
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  18,720 18,300
  -3.33
  414,725
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  55,250 54,500
  -2.64
  115,233
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  11,090 10,920
  -4.96
  1,214,449
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  4,820 4,724
  -3.61
  1,272,376
 • قند و شکر
  قشکر
  2,863 2,890
  0.21
  13,578,145
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  25,730 25,010
  -4.98
  408,569
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  91,240 90,280
  -5
  1,669,535
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  16,030 15,600
  -2.86
  144,549
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,610 1,585
  -4.46
  219,491,733
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  20,170 19,810
  -4.99
  670,030
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  105,020 102,840
  -4.05
  395,664
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  5,730 5,660
  -1.74
  1,079,973
 • فلزات اساسی
  فسرب
  82,980 82,980
  5
  338,959
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  477,200 482,390
  5
  91,685
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  18,630 18,240
  -5
  1,791,090
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  109,910 109,390
  -4.99
  873,836
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  19,360 18,810
  -0.79
  734,300
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  74,070 73,530
  -4.99
  656,424
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  5,170 5,110
  -4.13
  24,908,847
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  47,120 45,460
  -4.99
  989,705
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  58,030 58,000
  0.36
  311,233
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  10,680 10,700
  0.75
  1,419,965
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  10,390 10,090
  -4.99
  631,041
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  22,370 22,270
  -4.99
  1,400,678
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  17,440 17,230
  -4.96
  1,649,488
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  6,080 6,060
  -4.11
  10,748,413
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,264 4,191
  -4.73
  12,478,812
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  12,970 12,950
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  14,460 14,360
  -1.98
  12,673,860
 • مخابرات
  همراه
  8,770 8,400
  -4.98
  4,236,592
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  3,398 3,380
  0.15
  34,758,693
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  5,640 5,650
  0
  8,335,282
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  17,060 17,270
  1.83
  1,187,944
 • فلزات اساسی
  کاوه
  17,140 16,900
  -2.2
  11,672,391
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,280 6,350
  1.11
  3,356,150
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  25,020 24,700
  -1.16
  1,659,329
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  5,500 5,320
  -4.49
  4,232,309
 • محصولات شیمیایی
  جم
  50,530 50,100
  -1.14
  1,170,832
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  33,920 33,890
  0.77
  2,567,720
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  16,740 16,630
  -2
  462,748
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  10,300 10,310
  4.99
  24,100,606
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,180 5,130
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  6,380 6,220
  -4.01
  3,146,471
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  14,640 14,440
  -1.16
  1,234,125
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  35,960 36,190
  0.44
  118,570
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  4,239 4,227
  -4.99
  15,875,953
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  32,060 30,600
  -5
  199,884
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  94,340 92,170
  -4.18
  94,947
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  203,550 202,020
  -0.3
  436,197
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  109,620 109,100
  1.44
  4,287,641
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  5,690 5,560
  -3.64
  2,569,241
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  52,680 52,500
  -2.22
  932,017
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  5,640 5,510
  -2.48
  753,611
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  117,880 115,670
  -2.22
  1,744,509
 • فلزات اساسی
  فسازان
  28,680 28,650
  -4.47
  1,932,094
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  117,100 117,090
  1.68
  1,056,695
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,810 9,560
  -2.45
  7,670,276
 • فلزات اساسی
  کویر
  13,590 13,700
  0.22
  8,891,832
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  شستا
  13,000 12,970
  1.09
  203,521,730
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  11,050 11,030
  -2.73
  4,004,630
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  72,980 72,980
  -4.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  72,980 72,980
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  74,230 76,620
  4.99
  246,463
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  10,720 10,700
  -2.99
  3,900,779
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  15,470 15,390
  0.98
  3,265,765
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  3,477 3,397
  -4.98
  28,443,213
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,776 1,769
  -4.99
  47,155,319
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  11,240 11,270
  0.54
  4,586,463
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غکورش
  43,150 42,850
  -0.83
  1,536,678
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  496 477
  -4.41
  13,657,408
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  491 480
  -3.03
  18,734,880
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  730 694
  -4.93
  35,948
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  731 695
  -4.92
  39,266
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,419 1,349
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,343 1,276
  -4.99
  33,920
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  479 475
  -4.81
  71,868,680
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  482 479
  -4.96
  140,488,512
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  484 479
  -4.96
  105,744,122
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  493 483
  -3.21
  25,236,107
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  513 512
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,507 1,490
  0.13
  24,642,974
 • زراعت و خدمات وابسته
  سپید
  53,730 53,210
  -5
  5,565,135
 • استخراج کانه های فلزی
  اپال
  19,420 18,930
  -2.92
  1,837,377
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  74,390 73,340
  -1.86
  2,088,772
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولکار
  4,210 4,188
  -4.99
  7,686,490
 • سرمایه گذاریها
  ومدیر
  4,538 4,500
  -1.96
  14,830,312
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  111,000 109,930
  -2.28
  2,453,768
 • فلزات اساسی
  میدکو
  47,010 47,200
  0.53
  8,155,009
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,565 3,501
  -2.97
  1,848,170
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  971,001 971,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  986,450 986,450
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  990,001 990,001
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  980,000 980,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  975,046 975,046
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,002 1,000,002
  0
  35,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  952,200 952,200
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  993,999 994,999
  0.5
  50
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  992,400 992,400
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  -1
  20
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  970,200 970,200
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,009,242 1,009,242
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  999,150 999,150
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  993,000 993,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس147
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  980,000 980,000
  1.03
  1,000
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  990,001 990,001
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  990,000 990,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت1312
  1,035,100 1,035,100
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک404
  944,300 944,300
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما034
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما304
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  970,000 970,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ001254
  906,000 906,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  صمعاد407
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگویات.ف0104
  1 1
  0
  20,000
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  37,193 36,676
  -5
  690,346
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  6,493 6,410
  -3.54
  5,523,105
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  10,288 10,184
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  79,600 79,599
  -5
  287,507
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  8,244 8,299
  -3.98
  6,385,298
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  2,901 2,886
  -4.97
  13,864,650
 • فلزات اساسی
  فولای
  18,048 17,724
  -5
  3,277,638
 • هتل و رستوران
  سمگا
  12,360 12,613
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  9,636 9,450
  -3.3
  586,094
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  969 958
  -4.49
  707,718,695
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  10,113 10,073
  3.33
  12,307,496
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  334,055 338,000
  2.81
  1,705,781
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  19,324 18,684
  -5
  738,510
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  4,411 4,456
  5
  30,190,469
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,929 3,901
  -1.39
  59,503,367
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,683 2,654
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  185,014 183,622
  -0.72
  82,124
 • قند و شکر
  قشیر
  21,552 21,497
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  64,481 64,705
  0.36
  3,006,226
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  79,026 78,500
  -0.04
  138,175
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,046 1,036
  -4.78
  261,241,090
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  142,314 143,495
  5
  3,857,865
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  13,559 13,471
  -5
  1,745,334
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  23,134 22,840
  -3.87
  560,495
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  33,437 32,980
  -5
  805,067
 • فلزات اساسی
  زنگان
  69,664 69,890
  4.44
  1,973,983
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  5,647 5,516
  -4.99
  3,200,582
 • فلزات اساسی
  فزرین
  15,827 15,827
  5
  3,191,308
 • قند و شکر
  قچار
  10,856 10,411
  -4.99
  242,924
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  142,583 140,650
  -1.92
  1,458,264
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  4,460 4,440
  -4.99
  3,659,423
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  19,990 19,817
  -5
  1,839,603
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  48,742 48,480
  -0.84
  184,083
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  25,619 25,423
  -5
  649,430
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  11,546 11,439
  -5
  2,576,638
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  49,170 50,300
  0.99
  474,409
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  34,456 34,300
  -5
  782,411
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  6,272 6,245
  -4.99
  6,899,094
 • فلزات اساسی
  هرمز
  16,454 16,590
  0.51
  7,565,386
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  19,356 18,713
  -3.37
  206,540
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  107,951 107,127
  -5
  1,207,616
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  6,004 5,963
  -4.99
  6,233,148
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  18,945 18,834
  -5
  849,640
 • فلزات اساسی
  ارفع
  15,134 15,100
  -0.59
  1,914,438
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  5,614 5,605
  -5
  3,172,085
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  8,752 8,697
  -4.99
  1,595,147
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  29,009 29,070
  0.7
  992,051
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  6,511 6,314
  -4.41
  1,422,337
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  4,556 4,533
  -4.99
  3,742,814
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  8,056 7,953
  -4.99
  4,863,573
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  9,997 9,919
  -5
  3,258,659
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  8,979 8,999
  4.99
  15,603,934
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  33,557 33,500
  -4.1
  435,746
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  53,225 52,000
  -2.88
  195,304
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  16,489 16,489
  5
  2,919,694
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  14,761 14,861
  5
  4,660,267
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  1,384 1,371
  -4.99
  39,161,834
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  39,893 39,893
  5
  551,984
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,893 2,840
  -3.96
  9,967,427
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  10,577 10,638
  -3.74