• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  16,830 16,720
  -4.95
  6,897,283
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  13,700 13,090
  -4.94
  359,628
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  20,690 19,720
  -4.96
  137,327
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  25,590 26,000
  -2.69
  5,129,714
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  12,820 12,820
  -4.97
  3,755,365
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  27,750 26,960
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  7,600 7,580
  -4.77
  7,174,355
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  52,850 52,200
  -4.99
  656,593
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,070 4,020
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  8,850 8,830
  -4.95
  8,802,732
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  134,550 134,390
  -5
  390,881
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  19,300 19,460
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,710 6,460
  -5
  1,973,652
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  22,650 22,640
  -4.99
  23,893,426
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  3,560 3,410
  -4.75
  1,401,420
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,300 5,530
  1.84
  745,141,229
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  83,240 79,080
  -5
  370
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,690 2,710
  -3.56
  1,235,933,076
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  22,450 21,330
  -4.99
  1,378
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  20,290 20,760
  0.48
  72,278,612
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  29,570 30,090
  4.99
  1,759,497
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  20,260 19,340
  -4.96
  203,319
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  115,060 115,410
  -0.31
  128,779
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  74,830 74,210
  -4.99
  581,889
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  41,230 39,240
  -4.99
  37,855
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  26,590 25,270
  -4.96
  4,284
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  17,210 16,540
  -4.94
  644,744
 • فلزات اساسی
  فجر
  59,090 61,100
  3.45
  2,030,953
 • فلزات اساسی
  فخاس
  38,840 38,500
  -3.73
  1,450,775
 • فلزات اساسی
  فخوز
  40,170 41,290
  0.05
  39,577,587
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  8,750 8,320
  -4.91
  39,814
 • فلزات اساسی
  فولاد
  17,500 17,960
  0.17
  369,086,717
 • فلزات اساسی
  فروس
  20,020 19,530
  -4.96
  1,228,539
 • فلزات اساسی
  فرآور
  22,340 22,260
  -4.99
  2,734,677
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  10,800 10,300
  -4.98
  350,336
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  15,950 16,320
  0.06
  113,187,872
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  3,840 3,710
  -4.87
  3,866,999
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  21,870 22,430
  1.77
  44,947,699
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  4,670 4,620
  -4.94
  12,618,203
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  26,210 26,420
  -2.83
  1,549,128
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  9,910 9,910
  -4.99
  6,314,275
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  26,210 26,490
  4.99
  5,319,430
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  11,170 11,560
  4.9
  4,778,751
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  6,290 6,080
  -4.85
  2,430,929
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  220,490 209,470
  -5
  80
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  25,690 24,410
  -4.98
  4,009
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  4,630 4,630
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  38,040 36,150
  -4.99
  6,386
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  45,640 47,300
  4.21
  8,423,022
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  18,010 17,110
  -5
  14,718
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  8,900 8,550
  -5
  1,233,792
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  16,680 16,800
  -3.45
  73,714,963
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  27,310 27,500
  -0.51
  10,834,851
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  5,880 5,970
  1.53
  35,816,534
 • مخابرات
  اخابر
  16,560 16,460
  -4.97
  25,007,199
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  44,130 44,500
  0.11
  594,617
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  26,690 26,690
  -4.98
  2,050,019
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  5,990 5,970
  -4.94
  18,130,467
 • فلزات اساسی
  فملی
  28,190 28,590
  -2.09
  213,239,039
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  13,900 13,210
  -4.96
  10,000
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  12,600 12,980
  4.93
  9,776,067
 • فلزات اساسی
  فنوال
  37,590 34,370
  0
  201,942
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  56,470 58,800
  2.35
  2,618,373
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  32,320 31,290
  -4.98
  1,025,775
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  68,370 64,970
  -4.99
  1,899
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  39,620 39,490
  -4.87
  1,926,218
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  8,660 8,270
  -4.94
  521,103
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,960 4,110
  1.73
  95,539,007
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  53,510 52,820
  -4.97
  751,572
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  41,910 42,200
  0.02
  7,773,758
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  24,940 25,000
  -0.2
  2,302,128
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  25,260 25,470
  4.99
  16,090,540
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  14,570 14,340
  -4.97
  3,163,042
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  323,680 323,880
  5
  2,588,443
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  47,270 48,400
  2.46
  1,651,554
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  24,210 24,210
  -4.98
  25,946,494
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  30,290 30,310
  -4.89
  24,767,412
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  66,540 68,610
  0.07
  2,560,897
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  40,110 38,160
  -4.98
  29,136
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  11,030 10,480
  -4.99
  39,499
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  30,020 30,020
  -4.97
  4,471,087
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,860 3,740
  -4.83
  4,153,524
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  48,230 45,950
  -4.98
  85,498
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  36,580 36,560
  -4.22
  4,048,874
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  19,080 19,050
  -1.8
  1,886,587
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  16,640 17,100
  -0.93
  12,657,314
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  17,020 16,190
  -4.99
  56,884
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  21,420 21,430
  -3.94
  3,431,613
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  12,620 11,990
  -4.99
  17,628
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  15,150 15,140
  -4.96
  16,713,883
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  32,890 31,260
  -4.98
  13,427
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  20,860 19,820
  -4.99
  7,631
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  35,020 33,290
  -4.99
  18,637
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  17,800 17,800
  -4.97
  5,028,334
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  23,850 23,870
  -4.9
  2,727,646
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  23,180 22,030
  -4.96
  5,141
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  11,910 11,320
  -4.95
  4,500
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  44,310 44,480
  4.98
  1,460,660
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  29,350 29,350
  -4.99
  1,658,266
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  15,620 14,840
  -4.99
  8,928
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,100 4,090
  -4.88
  20,540,696
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  9,130 8,690
  -4.92
  91,492
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  8,090 8,210
  -3.07
  31,761,459
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  8,960 8,570
  -4.99
  1,695,886
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  15,700 16,160
  -0.43
  8,444,318
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,190 26,790
  -5
  9,954
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  15,070 14,320
  -4.98
  14,358
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  10,890 10,380
  -4.95
  249,112
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  9,840 9,360
  -4.97
  103,410
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  7,650 7,280
  -4.96
  172,542
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  26,340 26,500
  -4.3
  19,999,306
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  13,080 13,060
  -4.95
  6,894,310
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  32,270 30,820
  -4.99
  143,210
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  25,580 25,450
  -4.82
  1,766,123
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  19,240 18,290
  -4.99
  36,700
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  25,970 26,380
  4.97
  3,724,684
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  12,000 12,240
  -1.45
  7,346,410
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  60,430 57,410
  -5
  609
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  39,980 40,400
  -1.05
  871,420
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  12,630 13,090
  3.97
  10,806,826
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  15,310 14,550
  -4.96
  14,763
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  20,930 21,180
  -3.64
  6,598,715
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  37,520 36,040
  -4.98
  325,842
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  15,630 16,010
  -2.08
  10,051,944
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  22,610 21,570
  -4.98
  183,905
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  16,860 17,370
  0
  4,995,362
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  28,760 28,700
  -4.33
  3,909,024
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  9,300 9,450
  -2.68
  60,144,543
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,310 6,310
  -4.97
  5,274,764
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  47,740 48,500
  4.55
  7,719,928
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  108,970 111,900
  3.19
  1,915,932
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  25,280 25,170
  -2.71
  25,571,066
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  16,600 16,340
  -4.94
  2,010,168
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  11,930 11,360
  -4.94
  126,684
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  10,450 10,660
  -0.19
  71,100,869
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  6,290 6,560
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  11,370 10,810
  -4.93
  15,611
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  53,870 54,150
  -2.03
  1,668,232
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  20,760 21,690
  -0.41
  2,771,739
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  7,160 6,810
  -4.89
  2,619
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  13,890 13,230
  -4.96
  142,185
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  11,870 11,300
  -4.96
  109,350
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  40,640 40,640
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  26,280 27,800
  4.95
  1,232,794
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  26,730 26,660
  -4.99
  4,028,877
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  29,590 29,400
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  35,880 36,750
  2.62
  947,458
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  20,100 20,390
  -1.4
  6,209,440
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  46,550 46,550
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  46,020 44,230
  -4.98
  236,226
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  32,540 30,920
  -4.98
  3,000
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  34,110 32,520
  -5
  123,050
 • فلزات اساسی
  فایرا
  17,880 17,900
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  155,580 147,840
  -5
  1,545
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  27,150 25,870
  -4.99
  103,230
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  69,880 67,180
  -4.99
  166,631
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  32,550 30,960
  -4.97
  25,231
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  8,270 7,860
  -4.96
  40,634
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  28,960 27,800
  -4.99
  337,737
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  20,280 20,420
  4.99
  6,692,306
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  59,320 56,380
  -4.99
  6,684
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  15,140 14,470
  -4.99
  414,534
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,500 3,500
  -4.89
  611,428,832
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  9,520 9,520
  -4.99
  6,552,958
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  4,120 4,210
  0.48
  1,038,800,819
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  4,260 4,090
  -4.88
  2,090,687
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  48,890 47,190
  -4.99
  311,575
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  10,850 10,310
  -4.98
  11,213
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  66,420 66,670
  4.99
  1,910,315
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  40,560 38,940
  -4.98
  251,608
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  13,510 12,850
  -4.96
  73,527
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  56,920 57,900
  -2.08
  635,379
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  35,650 33,880
  -4.99
  10,627
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  306,330 291,040
  -5
  245
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  154,190 161,070
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  20,870 19,840
  -4.98
  19,393
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  32,620 31,000
  -5
  4,827
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  50,930 50,000
  -2.11
  133,014
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  230,390 218,910
  -5
  804
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  37,700 35,980
  -4.99
  116,424
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  28,810 27,600
  -4.99
  272,725
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  11,340 10,810
  -4.93
  255,717
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  98,020 96,400
  -2.36
  92,580
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  11,260 10,710
  -4.97
  41,914
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  28,130 26,730
  -4.98
  570
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  4,930 4,930
  -4.83
  10,497,126
 • قند و شکر
  قصفها
  182,660 174,420
  -4.99
  27,474
 • قند و شکر
  قزوین
  36,580 34,760
  -4.98
  2,489
 • قند و شکر
  قهکمت
  45,390 43,460
  -4.98
  165,284
 • قند و شکر
  قشهد
  32,650 31,020
  -4.99
  4,300
 • قند و شکر
  قلرست
  26,400 25,080
  -5
  3,200
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  524,020 499,890
  -5
  8,191
 • قند و شکر
  قمرو
  37,260 35,400
  -4.99
  600
 • قند و شکر
  قنیشا
  117,070 111,770
  -5
  40,186
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  36,400 35,290
  -4.98
  523,127
 • قند و شکر
  قپیرا
  79,520 79,000
  -1.34
  85,909
 • قند و شکر
  قثابت
  76,520 73,120
  -4.99
  70,168
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  82,120 81,510
  -4.74
  2,279,251
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  32,030 30,430
  -5
  1,451
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  15,830 15,050
  -4.99
  27,816
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  28,440 27,050
  -4.99
  37,353
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,120 7,730
  -4.92
  101,538
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,520 2,600
  -1.52
  2,263,774,716
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  58,490 55,580
  -4.99
  1,492
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  23,070 21,980
  -4.97
  110,887
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  61,320 58,320
  -4.99
  16,697
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  126,300 126,200
  -5
  475,237
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  27,250 25,890
  -4.99
  1,179
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  57,140 57,900
  0.54
  295,722
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  143,000 140,320
  -5
  220,313
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  21,000 19,950
  -5
  4,642
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  16,500 17,130
  4.77
  14,262,127
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  19,680 18,700
  -4.98
  9,407
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  14,500 13,800
  -4.96
  45,340
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  80,140 79,900
  -4.99
  540,376
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  4,290 4,100
  -4.87
  966,193
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  66,390 63,340
  -4.99
  62,015
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  46,050 46,050
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  39,160 37,220
  -4.98
  4,107
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  34,040 32,990
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  74,180 70,490
  -4.99
  1,051
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  9,170 9,000
  -2.7
  988,629
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  97,060 92,220
  -5
  1,035
 • فلزات اساسی
  فلوله
  26,880 25,550
  -4.98
  12,681
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  17,790 16,910
  -4.95
  6,549
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  10,200 9,700
  -5
  57,328
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  27,820 26,450
  -4.99
  20,137
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  9,390 9,030
  -4.95
  1,153,630
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  10,110 9,610
  -4.95
  21,454
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  8,560 8,160
  -4.9
  302,373
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  90,370 88,710
  -4.99
  420,058
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  23,760 24,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  51,610 49,030
  -5
  509
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  110,370 104,860
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  66,480 63,160
  -4.99
  252
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  41,620 0
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  123,170 128,540
  5
  49,920
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  85,660 81,500
  -4.99
  16,656
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  30,700 30,780
  -2.96
  1,069,506
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  12,400 11,800
  -4.99
  97,194
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  9,830 9,350
  -4.98
  150,868
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  26,930 24,460
  0
  165,822
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  97,130 92,810
  -5
  58,742
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  382,750 364,020
  -5
  2,862
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  90,430 87,340
  -4.99
  176,552
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  51,340 48,780
  -4.99
  409
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  8,400 8,340
  -4.9
  7,816,740
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  9,590 9,120
  -4.9
  7,720
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  6,940 6,830
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  55,320 52,730
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  6,330 6,020
  -4.9
  81,605
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  28,150 26,780
  -4.97
  38,770
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  19,670 18,870
  -4.98
  477,280
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  22,910 21,770
  -4.98
  1,508
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  112,670 107,740
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  58,080 55,950
  -4.98
  244,964
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  32,260 31,340
  -3.06
  64,714
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,220 7,810
  -4.99
  21,005
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  37,720 39,540
  4.99
  41,125
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  112,330 106,720
  -4.99
  353
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,800 10,260
  -5
  1,900
 • فلزات اساسی
  فسپا
  39,380 40,010
  4.99
  4,875,535
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  106,660 101,330
  -5
  120
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  25,710 24,440
  -4.98
  16,272
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  41,590 41,500
  -1.17
  288,687
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  22,740 21,610
  -4.97
  1,229
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,760 7,390
  -4.89
  143,600
 • قند و شکر
  قشکر
  46,720 44,400
  -4.99
  4,275
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  48,270 46,040
  -4.99
  81,379
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  579,310 570,500
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  16,330 15,630
  -4.93
  414,820
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,190 2,190
  -4.78
  163,461,930
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  20,940 19,900
  -4.97
  4,086
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  76,050 72,310
  -4.99
  10,649
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  11,150 10,600
  -4.93
  17,413
 • فلزات اساسی
  فسرب
  121,270 115,960
  -5
  51,589
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  7,510 7,620
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  327,550 331,250
  5
  141,151
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  25,420 24,310
  -4.96
  244,739
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  95,620 90,840
  -5
  441
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  46,770 44,460
  -4.98
  8,721
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  97,730 93,860
  -5
  103,742
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  62,200 59,440
  -4.99
  92,458
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  123,340 117,270
  -5
  6,587
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  52,880 50,250
  -4.99
  2,630
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,400 18,430
  -5
  8,769
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  15,420 14,650
  -4.99
  3,083
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  17,260 18,000
  0.73
  4,846,840
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  10,250 10,420
  4.93
  39,654,769
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  24,720 23,500
  -4.97
  9,745
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  17,120 16,320
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  5,500 5,230
  -4.91
  123,499
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  37,620 37,580
  -4.98
  99,234,253
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  29,930 30,800
  0.69
  45,854,091
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  21,480 21,530
  4.97
  174,662,867
 • مخابرات
  همراه
  34,420 34,390
  -4.97
  6,184,471
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  20,400 20,090
  -4.92
  12,017,123
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  67,810 67,870
  5
  3,069,824
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  44,570 46,200
  2.35
  3,754,998
 • فلزات اساسی
  کاوه
  21,570 21,570
  4.96
  30,553,642
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,510 6,650
  -2.21
  7,988,272
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  26,900 27,400
  3.71
  4,667,764
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  10,670 10,670
  4.92
  17,615,246
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,310 6,010
  -4.91
  209,323
 • محصولات شیمیایی
  جم
  49,480 50,640
  5
  4,172,943
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  28,360 29,800
  4.41
  1,136,087
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  16,920 16,490
  -3.51
  579,861
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  16,930 17,570
  4.96
  338,034,969
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  17,850 17,900
  -4.69
  5,167,528
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  22,320 22,320
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  14,970 14,820
  -4.94
  2,456,944
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  14,930 14,240
  -4.94
  247,468
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  39,410 41,000
  1.84
  692,135
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  60,160 60,100
  0.6
  418,367
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  4,070 4,250
  4.94
  1,886,212
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  20,440 20,930
  4.96
  1,634,977
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  73,710 70,970
  -4.99
  181,130
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  168,150 169,710
  5
  1,621,240
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  169,630 172,000
  2.5
  1,989,099
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  9,410 9,800
  1.03
  9,439,638
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  76,580 78,000
  4.63
  1,908,479
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  14,930 15,110
  -3.57
  8,597,983
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  88,440 90,000
  2.11
  524,055
 • فلزات اساسی
  فسازان
  39,400 39,500
  -4.4
  6,242,725
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  96,500 97,060
  5
  1,395,651
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  11,900 12,190
  0
  14,085,122
 • فلزات اساسی
  کویر
  13,150 13,680
  3.48
  10,928,290
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  51,670 52,660
  4.98
  2,062,699
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  21,060 21,300
  -3.49
  7,347,723
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  9,480 9,480
  -4.53
  18,182,922
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  62,240 59,480
  -5
  91,236
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  386,800 386,800
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  386,800 386,800
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  384,250 367,460
  -5
  31,699
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  19,170 19,520
  -2.01
  55,109,690
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  24,660 23,490
  -4.98
  99,131
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  8,690 8,690
  -4.92
  5,112,661
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  3,770 3,640
  -4.96
  4,144,486
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  12,840 13,060
  -2.46
  38,559,427
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,360 2,270
  -4.62
  5,092,681
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,350 1,410
  4.44
  2,006,121
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,430 1,500
  4.9
  63,984
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,350 1,410
  4.44
  1,919,752
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,470
  5
  433,609
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  995,002 995,002
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0.51
  8,000
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  990,000 990,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک1404
  928,000 928,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  969,600 969,600
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  979,882 985,000
  -2.83
  124
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  981,086 981,090
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  1,004,968 1,005,000
  -0.41
  64
 • مخابرات
  صخابر102
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  958,201 960,000
  -1.02
  110
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  960,000 960,000
  0
  110
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  137,923 137,923
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  986,651 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  950,000 950,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  911,000 911,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  980,100 980,100
  -0.5
  10
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب تبعی9912
  1,900 1,900
  11.76
  683,635
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  52,254 49,649
  -5
  2,852
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  19,727 19,109
  -5
  952,675
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  20,656 19,655
  -5
  76,693
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  43,918 45,080
  5
  578,747
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  26,795 25,462
  -5
  9,854
 • فلزات اساسی
  فولای
  52,942 50,331
  -5
  13,008
 • هتل و رستوران
  سمگا
  17,445 18,080
  4.71
  28,169,068
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  20,583 20,818
  5
  3,782,992
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  48,620 48,620
  -5
  12,803,492
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  15,100 14,350
  -5
  21,246
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  173,589 174,582
  5
  4,400,803
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  68,637 65,213
  -5
  1,682
 • فلزات اساسی
  میدکو
  19,808 19,459
  -5
  3,861,270
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  6,903 6,560
  -5
  42,567
 • فلزات اساسی
  ذوب
  4,960 4,980
  -4.29
  364,685,610
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  5,427 5,163
  -4.99
  230,970
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  143,070 143,412
  5
  752,958
 • قند و شکر
  قشیر
  27,202 25,858
  -5
  21,393
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  59,202 59,193
  -5
  10,967,784
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  77,499 77,469
  -5
  559,255
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  72,819 69,947
  -5
  141,971
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  103,429 102,614
  -5
  469,189
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  18,336 18,766
  5
  1,555,005
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  23,645 23,142
  -5
  1,202,432
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  27,215 27,600
  -1.99
  2,989,456
 • فلزات اساسی
  زنگان
  163,492 155,338
  -5
  790
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  99,367 94,413
  -5
  1,499
 • فلزات اساسی
  فزرین
  21,268 21,000
  -4.31
  7,264,707
 • قند و شکر
  قچار
  191,516 182,354
  -5
  12,184
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  109,557 109,497
  -5
  1,098,932
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  14,393 13,675
  -5
  3,947
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  20,944 20,990
  -3.66
  3,071,436
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  25,904 25,345
  -4.99
  1,130,754
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  30,531 31,105
  0.69
  1,225,377
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  33,561 32,239
  -5
  303,201
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  53,462 53,000
  -4.91
  964,848
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  43,448 43,490
  -0.83
  500,219
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  48,870 49,326
  5
  2,109,740
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  15,265 14,516
  -5
  64,946
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,891 14,001
  4.99
  50,026,051
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  22,922 22,044
  -5
  504,888
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  140,765 137,550
  -4.27
  1,728,633
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  12,170 11,590
  -4.99
  190,878
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  35,824 34,361
  -5
  257,910
 • فلزات اساسی
  ارفع
  18,879 19,077
  -1.85
  32,682,528
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  14,047 13,347
  -5
  8,296
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  13,044 12,393
  -5
  8,539
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  24,960 24,000
  -4.52
  277,668
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  10,279 9,819
  -4.99
  512,593
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  16,037 15,242
  -5
  28,272
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  9,825 9,780
  0.39
  3,917,800
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  17,359 16,531
  -5
  138,184
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  15,114 15,180
  1.18
  2,772,798
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  43,347 41,219
  -5
  21,846
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  41,817 42,140
  5
  1,642,425
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  24,051 24,500
  -3
  2,049,487
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  150,587 143,107
  -5
  2,229
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  37,024 38,538
  0.13
  6,842,802
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  58,991 56,046
  -5
  1,177
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  9,169 9,262
  5
  7,841,897
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  14,135 13,634
  -5
  1,059,134
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  205,431 212,338
  0
  946,766
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  30,118 28,617
  -5
  5,523
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  58,167 58,100
  -4.32
  6,099,970
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  7,378 7,770
  5
  6,415,817
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  57,668 60,500
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  34,909 33,649
  -5
  404,163
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  16,660 15,890
  -5
  228,174
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  9,651 10,030
  0.04
  4,229,904
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  13,858 13,171
  -5
  28,795
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,874 3,704
  -4.98
  1,488,014
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  60,044 62,622
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  34,814 33,080
  -5
  5,791
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  26,645 27,357
  5
  4,825,071
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  38,423 36,511
  -5
  5,996
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  16,024 15,225
  -5
  6,085
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  77,306 73,469
  -5
  4,902
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  43,427 41,906
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,002,381 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,009,225 1,010,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  27,747 26,365
  -5
  6,574
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  5,422 5,161
  -4.99
  336,626
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  92,493 98,000
  4.35
  331,829
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  31,590 32,000
  -3.26
  1,249,320
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,042,000 1,042,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,004 1,000,004
  0