• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  16,160 15,680
  -2.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  5,230 5,080
  -2.87
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  20,800 20,180
  -2.98
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,870 1,845
  -3
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  10,160 9,720
  -5.91
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  5,430 5,270
  -2.95
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  23,990 23,950
  -3
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,439 3,450
  -0.78
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  5,760 5,600
  -2.95
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  11,810 11,520
  -2.95
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  7,660 7,530
  -2.46
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,620 6,430
  -2.87
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,407 1,421
  1.28
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  2,799 2,716
  -3
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  4,853 4,922
  5.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  60,080 58,450
  -2.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,498 2,504
  0.52
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,280 17,740
  -2.95
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  20,590 20,400
  -0.24
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  25,120 24,370
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  14,750 14,320
  -2.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  101,490 99,570
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  64,450 62,520
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  20,240 19,640
  -2.96
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  6,560 6,450
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  19,080 18,510
  -2.99
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  57,730 57,990
  3.79
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  26,140 25,440
  -2.97
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  14,520 14,500
  2.26
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  47,580 46,160
  -2.98
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  11,970 11,980
  2.22
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,270 5,120
  -2.85
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  35,090 34,040
  -2.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,640 5,480
  -2.84
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  9,720 9,800
  3.16
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,509 2,435
  -2.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  13,400 13,240
  -1.19
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,346 2,346
  -2.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  10,090 9,790
  -2.97
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  6,530 6,360
  -2.9
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  6,460 6,440
  -2.87
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  9,680 9,410
  -2.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  3,935 3,713
  -5.98
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  186,490 180,900
  -30.29
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  30,010 29,110
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,948 2,970
  1.23
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  21,910 21,260
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,980 13,940
  -2.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  24,600 23,870
  -2.97
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  11,100 10,770
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  7,290 7,270
  -1.89
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  15,410 15,410
  -2.96
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,340 6,150
  -3
  0
 • مخابرات
  اخابر
  9,480 9,280
  -2.93
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  53,090 51,560
  -2.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  31,430 29,560
  -5.98
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,970 4,905
  -2.99
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  11,830 11,900
  5.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  14,970 14,530
  -2.94
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  14,020 13,700
  -2.97
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  26,190 26,300
  -0.04
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  11,080 11,060
  -2.98
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  8,150 8,080
  -2.88
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  15,050 14,610
  -2.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  46,980 45,580
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  4,598 4,462
  -2.98
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,492 4,470
  1.68
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  47,270 46,450
  -1.76
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,470 12,110
  -2.96
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  27,260 26,450
  -2.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  25,990 26,100
  1.32
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  13,780 13,370
  -2.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  311,940 305,550
  -2.59
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  43,460 42,740
  -1.72
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  10,210 10,200
  -2.95
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  25,320 24,660
  -2.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  52,390 50,990
  -2.84
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  19,600 19,060
  -2.95
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  5,470 5,310
  -2.93
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  25,980 25,360
  -2.98
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,306 3,210
  -2.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  17,390 16,880
  -2.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  46,510 46,350
  -2.42
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  18,550 18,000
  -2.96
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  14,250 13,920
  -2.79
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  14,290 13,900
  -2.93
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  25,310 24,560
  -2.96
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  21,250 21,400
  5.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  14,660 14,370
  -2.77
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  35,040 34,710
  -10.05
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  35,310 34,330
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  24,780 24,040
  -2.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,140 9,840
  -2.96
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  10,000 9,700
  -3
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  9,910 9,700
  -2.9
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  70,560 68,450
  -2.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  30,460 29,550
  -2.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  15,510 15,160
  -2.94
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  3,976 3,864
  -2.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  12,180 11,980
  -2.28
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  5,700 5,750
  1.05
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,577 2,501
  -2.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  6,390 6,230
  -2.96
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,000 27,160
  -3
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  17,280 17,310
  -7.41
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  4,532 4,537
  3.02
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,150 7,930
  -2.94
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,120 6,010
  -2.91
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  20,530 20,530
  -2.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  19,870 19,280
  -2.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  23,400 22,730
  -2.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  37,040 35,840
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  25,440 24,690
  -2.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  13,870 14,080
  5.94
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  7,860 7,700
  -2.65
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  63,490 61,640
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  44,310 42,990
  -2.98
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  11,940 11,590
  -2.93
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  11,600 11,260
  -2.93
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  26,960 26,180
  -2.97
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,826 2,749
  -2.97
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  10,470 10,330
  -2.91
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,860 6,740
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  22,470 21,830
  -2.98
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  19,170 18,740
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  16,020 16,100
  6.41
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,890 6,700
  -2.9
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  33,580 33,500
  -0.77
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  92,010 91,940
  0.19
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  17,620 17,550
  -0.45
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  23,760 23,060
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  15,580 15,130
  -2.95
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  4,641 4,550
  -2.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  4,784 4,830
  1.79
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,580 12,210
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  34,720 34,300
  -1.41
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  21,390 21,300
  -0.51
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,890 6,690
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  12,860 12,480
  -2.95
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  7,850 7,670
  -2.91
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  34,660 33,870
  -2.98
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  34,660 34,660
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  25,640 24,900
  -2.96
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  24,410 23,690
  -2.99
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  10,470 10,160
  -2.96
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  25,970 25,200
  -2.96
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  18,270 17,730
  -2.96
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  31,890 31,890
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  31,890 30,950
  -2.98
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  54,170 52,570
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  24,660 24,800
  5.98
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  18,150 18,230
  5.99
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  143,810 139,510
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  46,490 45,100
  -2.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  50,010 48,530
  -3
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  52,880 51,300
  -2.99
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  1,290 1,260
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,750 4,608
  -2.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  48,340 46,900
  -3
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  24,580 24,490
  -2.97
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  71,530 69,410
  -2.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  22,280 21,630
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,426 2,406
  0.59
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  20,290 19,730
  -2.95
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,215 2,222
  0.86
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,477 2,404
  -2.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  19,850 19,260
  -2.97
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  7,840 7,610
  -2.93
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  87,140 84,540
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  38,010 36,870
  -3
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  21,880 21,270
  -2.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  30,540 29,630
  -2.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  25,860 25,090
  -2.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  288,100 279,480
  -3
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  99,430 96,710
  -3
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  27,430 26,620
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  37,330 36,220
  -2.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  33,430 32,430
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  30,680 30,200
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  23,870 23,160
  -2.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  8,710 8,450
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  35,520 34,460
  -2.98
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  13,870 13,460
  -2.96
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  26,120 25,340
  -36.75
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  2,799 2,798
  -2.98
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  156,640 151,960
  -2.99
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  39,570 38,390
  0
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  46,080 44,700
  -2.99
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  20,430 19,820
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  35,810 34,740
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  170,650 165,670
  -3
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  36,980 35,880
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  64,410 62,510
  -3
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  18,220 17,700
  -2.96
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  102,410 99,510
  -2.99
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  67,640 65,630
  -2.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  46,450 45,080
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  53,910 52,300
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  30,640 29,740
  -2.97
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  19,520 18,940
  -2.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,660 8,960
  5.91
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  1,999 1,997
  -2.96
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  27,130 26,320
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  26,410 25,660
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  10,330 10,030
  -2.9
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  359,900 349,120
  -3
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  59,060 57,290
  -3
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  40,580 39,390
  -2.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  394,530 382,780
  -3
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  8,660 8,410
  -2.89
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  11,980 11,630
  -2.92
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  14,940 14,500
  -2.95
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  20,210 19,610
  -2.97
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  153,660 149,070
  -3
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,330 3,231
  -2.97
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  21,350 20,720
  -3
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  16,510 16,130
  -2.95
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  18,420 17,870
  -2.99
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  44,820 43,480
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  149,170 144,700
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  21,910 21,260
  -2.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  62,700 60,820
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  22,150 21,490
  -2.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  30,710 29,000
  -6
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  9,540 9,260
  -2.94
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  32,490 31,520
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,394 2,326
  -2.96
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,020 7,780
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,430 2,358
  -2.96
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  88,380 85,730
  -3
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  108,480 105,230
  -3
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  121,980 118,330
  -2.99
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  113,170 106,440
  -6
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  47,410 45,990
  -3
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  152,240 153,000
  0.77
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  56,860 55,160
  -2.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  32,740 31,760
  -2.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  3,273 3,181
  -2.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  12,980 12,610
  -3
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,010 9,710
  -3
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,600 16,110
  -2.95
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  47,660 46,260
  -21.95
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  91,470 88,930
  -3
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  55,900 54,230
  -2.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  19,410 18,830
  -2.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,120 1,120
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  7,470 7,250
  -2.95
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  8,320 8,080
  -2.88
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  39,970 38,780
  -2.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  2,928 2,843
  -2.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  52,420 50,870
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  35,540 34,480
  -2.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  15,550 15,090
  -2.96
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  53,470 51,940
  -2.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  142,190 137,930
  -3
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  59,420 57,640
  -3
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  19,370 18,790
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  70,660 74,750
  5.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  126,960 123,160
  -2.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  11,200 10,870
  -2.95
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  35,770 35,630
  -2.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  152,430 147,970
  -3
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  18,780 18,220
  -2.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  70,740 68,640
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  23,900 23,190
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,270 7,060
  -2.89
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  3,840 3,725
  -2.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  38,350 37,130
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  132,420 128,510
  -3
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  24,820 24,080
  -2.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,913 1,912
  -2.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  38,970 37,810
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  148,350 143,930
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  9,790 9,500
  -2.96
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  78,780 76,440
  -2.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  7,690 7,460
  -2.99
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  405,900 393,760
  -3
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  24,100 23,380
  -2.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  249,350 241,870
  -3
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  27,490 26,680
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  60,320 58,520
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  3,667 3,559
  -3
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  43,700 42,400
  -3
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  84,300 81,780
  -2.99
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  81,680 79,230
  -3
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  17,930 17,530
  -2.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  21,980 21,340
  -2.96
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  48,530 47,080
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,731 2,730
  -2.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  26,680 25,880
  -3
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  8,750 8,530
  -2.96
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,824 4,681
  -2.98
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  20,300 20,280
  -2.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  8,520 8,470
  0.47
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  10,110 10,170
  0.1
  0
 • مخابرات
  همراه
  23,420 23,010
  -2.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  14,340 14,190
  -1.53
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  6,320 6,160
  -2.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  47,950 48,380
  1.62
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  19,970 19,600
  -1.85
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  5,800 5,720
  -1.38
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  15,560 15,890
  2.58
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  8,580 8,610
  0.58
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  7,360 7,160
  -2.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  35,350 35,500
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  20,970 20,460
  -2.53
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  18,800 18,240
  -2.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  8,090 8,120
  1.12
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  17,410 16,890
  -2.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  8,110 8,110
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  28,850 28,820
  -3
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  7,750 7,520
  -2.97
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  32,670 31,690
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  46,550 45,160
  -2.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  4,990 4,860
  -2.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  21,470 21,500
  -0.09
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  139,100 138,250
  -3
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  142,000 142,900
  0.8
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  57,290 57,270
  1.92
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  7,200 7,290
  1.39
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  68,700 68,990
  0.79
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  9,290 9,100
  -2.36
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  68,940 67,250
  -2.65
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  32,690 31,990
  -2.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  84,090 84,700
  5.58
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,890 9,880
  -2.95
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  19,460 19,010
  -2.96
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  61,950 60,140
  -2.98
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  21,630 20,990
  -2.96
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  4,994 4,951
  -0.78
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  25,650 24,890
  -2.96
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  250,960 250,960
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  250,960 243,540
  -3
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  15,000 15,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  12,580 12,210
  -2.94
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  5,190 5,040
  -2.89
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,277 2,209
  -2.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  7,000 6,990
  -0.29
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  970 941
  -2.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  770 747
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساربیل
  1,280 1,242
  -2.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  1,070 1,038
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,210
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,220 2,160
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 1,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,370 1,329
  -2.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  970 941
  -2.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,378
  -2.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  760 740
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 1,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,368
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  675 671
  -2.89
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  1,030 1,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,230
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکهبو
  1,130 1,100
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  770 750
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  900 873
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  970 950
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  890 870
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,242
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,405 1,390
  -2.93
  0
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  42,550 42,300
  0.69
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  61,860 61,990
  -0.13
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  995,800 995,800
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  995,000 995,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  965,392 965,392
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  983,371 983,371
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  970,000 970,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  970,115 945,241
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  989,000 989,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  970,000 970,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  980,000 980,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  950,000 950,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس147
  1,044,733 1,045,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  943,500 943,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  999,999 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,100,000 1,100,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  1,049,534 1,049,980
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  صنفت311
  980,500 981,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  973,550 973,550
  -5
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت0312
  1,000,000 1,000,000
  0
  19,000
 • اوراق تامین مالی
  اگ000419
  955,000 955,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  57,676 55,947
  -3
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  20,926 20,306
  -3
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  18,975 18,694
  -3
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  146,917 142,523
  -3
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  13,050 12,659
  -3
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  3,320 3,222
  -2.98
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  50,540 49,273
  -3
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  28,667 27,819
  -3
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  15,239 14,877
  -3
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  16,136 15,652
  -3
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  197,251 198,710
  1.71
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  34,295 33,267
  0
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  33,067 33,100
  1.04
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,178 3,176
  -2.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  149,578 146,005
  -2.69
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  25,683 24,914
  -3
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  88,178 88,187
  0.04
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  92,061 89,301
  -3
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,198 1,186
  -1.25
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  110,820 107,504
  -3
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  25,012 24,262
  -3
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  21,685 21,542
  -3
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  89,406 86,724
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  104,468 101,335
  -3
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  70,276 68,176
  -3
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  26,952 26,154
  -3
  0
 • قند و شکر
  قچار
  20,418 20,023
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  83,222 80,727
  -3
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  7,962 7,724
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  21,510 20,868
  -3
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  39,333 38,801
  -1.65
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  31,761 30,811
  -3
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  26,573 25,777
  -3
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  58,070 57,087
  -2.2
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  63,065 61,796
  -3
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  11,422 11,081
  -2.99
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  15,023 14,860
  -1.16
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  28,396 27,550
  -3
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  66,912 65,888
  -3
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  7,260 7,043
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  25,902 25,125
  -3
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  14,024 13,988
  -3
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  10,159 9,856
  -2.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  21,074 20,448
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  25,839 25,064
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,625 7,404
  -2.99
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  13,058 12,667
  -2.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  18,323 17,775
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  20,822 20,201
  -3
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  16,563 16,187
  -3
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  36,459 35,367
  -3
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  39,485 39,035
  -2.95
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  17,691 17,162
  -3
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  39,017 37,847
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  2,034 1,974
  -3
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  65,717 63,767
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,847 2,796
  -2.98
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  14,669 14,229
  -3
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  150,155 145,652
  -3
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  51,568 50,023
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  27,838 27,800
  3.29
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,748 4,612
  -2.99
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  4,349 4,220
  -2.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  13,434 13,031
  -3
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو